Rovfiskens betydelse för kustens livsmiljöer

Källa: Baltic Eye, Bild: B.Ekberg, Azote 2016-07-09 Under sommaren syns tydligt att somliga vikar har problem. Tång och fleråriga alger är helt överväxta av fintrådiga alger. Flytande algmattor breder ut sig, och därunder blir det mörkt och svårt att leva för både växter och djur. Professor Emeritus Lena Kautsky vid Stockholm universitets Östersjöcentrum visar på… Continue Reading


Havsnivåhöjningen accelererar, precis som klimatforskningen förutsett

Den mycket omtalade avmattningen i den globala havsnivåhöjningen berodde på den mänskliga faktorn. Forskare har misslyckats med att redovisa att land rör sig också uppåt och nedåt. Den globala uppvärmningen gör att havsnivån stiger på två sätt. Först smälter inlandsisarna, glaciärer och havsisen. Den smälta isen rinner ut i havet, vilket ökar den totala mängden vatten samt… Continue Reading


LAXEN VÅR FRISKASTE BOSKAP?

Artikel i Fiskeribladet Fiskaren Skrivet av Jahn Helle 26. April 2016 ”Offisielle fiske- skrøner. Når Fiskeridepartementet nyttar tvilsame slagord for å forsvare oppdrettslaksen, svekkjar det tilliten til både departementet og oppdrettsnæringa”,  (Officiella fiskeskrönor. När Fiskeridepartementet använder tvivelaktiga slagord för att försvara den odlade laxen, skadar det tilliten till både departementet och odlingsnäringen) var rubriken på en artikel… Continue Reading


ÖVERSIKT AV BERÄKNINGSMODELLER FÖR BEDÖMNING AV FISKODLINGARS NÄRINGSÄMNESBELASTNING PÅ SJÖAR, VATTENDRAG, MAGASIN OCH KUSTVATTEN

Den här rapporten är en kunskapssammanställning som utförts av SMHI på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten. Den utgör inte något ställningstagande från Havs- och Vattenmyndighetens sida. Rapporten vill: sammanfatta den problematik som associeras med näringsämnesbelastningar från fiskodlingar i öppna kassar, visa vilka typer av beräkningar som kan behöva göras för att få en uppfattning om… Continue Reading


Så hotar surare hav djurlivet i Arktis

Organiskt material från tinande permafrost i Arktis verkar vara en viktig orsak till att havsvattnet försuras snabbare i Norra ishavet än prognoserna förutsett. Försurning av havsvatten är jämte klimatförändringar en allvarlig konsekvens när förbränning av fossila bränslen frigör koldioxid i atmosfären. Detta reagerar med havsvattnet och bildar kolsyra, vilket orsakar dramatiska förändringar i havens ekosystem.… Continue Reading


Vildfångad Lax till läsken?

Ja nu är det dags igen! Vi vet ju hur farligt det är med socker och Fruktos har man nyss konstaterat ger genskador hos möss. Här handlar det om Isoglukos, framställt av majs. Forskarna är som vanligt oeniga. Världens största läskproducent, Coca Cola Company; har finansierat åtskilliga vetenskapliga försök att bevisa att Fruktos är ofarligt. Att äta… Continue Reading


Ökade lusgränser – som att kissa i byxorna?

Rapport från MDG (Miljöpartiet De Gröna) Norge. Publicerat  18. April 2016 Intresseorganisation för norska fiskeindustrin och vattenbruk Sjømat Norge, gick på sitt årliga möte förra veckan, in för att möjliggöra mer löss i odlingskassar. – När en stor del av fiskeindustrin föreslår att försvaga miljöambitioner inom vattenbruket, är vi allvarligt oroade över hela industrins framtid,… Continue Reading


Forskare går till botten med laxdöden i Torne älv

Bakgrund: Sommaren 2014 fann man mer död lax i Torne älv än normalt, och man konstaterade mycket hudskador på uppstigande lax. Utifrån den information som Evira (Finländska Livsmedels­säkerhets­verket) fått har man sommaren 2015 upptäckt ett motsvarande antal döda individer bland uppstigande lax. Eftersom mängden uppstigande lax i år inte har varit på samma rekordnivå som… Continue Reading


Biogas från havet – en ny energikälla?

Ett ryggradslöst djur från havet kan vara vår nya källa till förnybar energi. Odlade sjöpungar kan fördubbla den svenska biogasproduktionen samtidigt som miljövinster görs av att de tar upp kväve ur haven. Läs artikel i DN 2016-04-09 HÄR


Det visste vi väl – eller?

Källa: havet.nu. Publicerat: 2016-04-01 Den årliga utvärderingen av arbetet med Sveriges miljömål har just blivit klar. Slutsatsen för de mål som berör havet är att generationsmålen inte kommer att nås till 2020. De stora utmaningarna i havsmiljön är övergödning, samt miljögifter och delvis svaga fiskbestånd. Andra problem är marint skräp och främmande arter samt att… Continue Reading


Positiv utvärdering av kalkning av sjöar

  Bakgrund: Kalkning används för att motverka skador på djur och växter i försurade sjöar och vattendrag. Den ger förutsättningar för utslagna arter att återkomma och leva vidare i livskraftiga bestånd. I Sverige har kalkning pågått i mer än 30 år. Kalkningsprogrammet omfattar ett stort antal sjöar och vattendrag. Minskad försurning tillsammans med förbättrad kalkning… Continue Reading


NU SIMMAR FISKARNA PÅ LAND!

Fifax AB har sedan 2005 arbetat för att få den landbaserade fiskodlingen i Eckerö på Åland till stånd. I mitten av november 2015 inledde företaget sin produktion då de första fiskarna levererades. Detta skedde trots att anläggningen inte ens är färdigbyggd! Till hösten räknar man med att produktionen är i gång och målet är att… Continue Reading