Hej alla miljövänner!

Logganummerett

För att celebrera våren, början av maj 2018, vill jag för Rädda Höga Kusten lyfta fram något av vad som hänt den senaste tiden. Först det positiva och sedan det som nog får sägas vara både illavarslande och märkligt…

 Till det positiva måste räknas att jag sedan några år är uppmärksammad på Matfiskodlarnas hemsida! Det innebär att informationen om fiskodling i öppna kassar är både mycket tydlig och dessutom ytterst polariserad. Vi har nu bara två olika uppfattningar att ta ställning till. Matfiskodlarnas synnerligen glättade information i syfte att övertyga myndigheter, politiker och allmänhet om nyttan av vattenbruk i öppna kassar. Rädda Höga Kustens information om miljökonsekvenserna av omodernt vattenbruk som tydligt ger den motsatta uppfattningen. Självklart påstår Matfiskodlarna att jag ljuger! Dessutom spårar de mina adressater och skickar ut en dementi på mer än 11 sidor text! Bland annat alla kommuner i Västerbotten inklusive deras länsstyrelse har fått denna dementi. Stort tack bästa Matfiskodlare för möjligheterna Ni har gett mig och Rädda Höga Kusten! Dessutom alla övriga miljövänner i Sverige och runt om i världen! Vilken enastående service!

Mycket glädjande denna stund är att Hushållningssällskapet i Norrbotten avläser utvecklingen korrekt, när det gäller Sveriges vattenbruk, och investerar i framtidens teknik! En fiskodling på 1 000 ton med RAS-teknik och dessutom storslagna planer att utveckla! Följa John, dvs. deras motsvarighet i Västernorrland, var lyckligtvis ingen framkomlig väg. Att vårda och bevara vår framtida vattenmiljö med fiskodling i öppna kassar, alltså den ortodoxa tekniken från 1960-talets Japan, är inte möjligt. Det hjälper inte ens, det provade faktiskt Hushållningssällskapet i Västernorrland, att välja en f.d. miljöminister till ordförande. Bortkastad tid och förlorat anseende. Ett stort grattis och ett varmt tack från RHK till Hushållningssällskapet i Norrbotten och deras VD Mikael Kivijärvi!

 Men ett av flera lovande anslag kan också avläsas från Vattenbrukskonferensen i Sundsvall 13-14/3 -18. Där hade Hushållningssällskapet i Västernorrland inte mindre än 5 delegater. Det har aldrig inträffat tidigare. Kan det bero på att deras VD fått sparken? För dyra advokatkostnader? Jag hoppas att sällskapets styrelse söker en ny identitet! Enligt domslut från MMÖD ska deras miljöförstörande vattenbruk med öppna kassar i Landösjön vara borta inom 5 år. Mitt råd: Följ applådernas styrka från konferensen! Den starkaste fick Rustan Lindqvist för sitt föredrag om RAS-teknik. Första gången som modern teknik utförligt lyftes fram på en vattenbrukskonferens. Delger hans inledande tre korta satser: Framtiden är RAS! Begränsa påverkan på naturen! Det gäller att få acceptans av samhället! Rustans profession är annars att lära upp kineserna hur RAS ska konstrueras och skötas.

Nu till det illavarslande och märkliga

 Indirekt handlar det även om hur både Du och RHK som förening ska förhålla sig till Vattenbrukskonferensens arrangörer? Det måste tyvärr konstateras att Matfiskodlarna fick ett oväntat stort utrymme. Detta intryck förstärktes denna gång mycket markant genom att en helt ny organisation uppträdde som positiv företrädare för alla vattenbrukare. Deras rubrik var följande: Regelförenklingar för främjande av nya tekniker och odlingsarter. I förväg hade jag tolkat den rubriken mycket positivt. Men som anförandet var utformat skapade inlägget enbart farhågor. Det som enligt praxis, och utifrån en adekvat tolkning av rubriken, borde ha handlat om RAS och aquaponi gällde enbart fiskodling i öppna kassar. Här delgavs konferensens c:a 120 delegater i stället alla sju punkter i Matfiskodlarnas önskelista. Det var konferensens moderator, Carl Dahlberg, som höll anförandet. Normalt representerar han organisationen, Tillväxt Norra Bohuslän. Profession miljökonsult…

 Farhågorna förstärktes onekligen av namnet på organisationen bakom anförandet, Taskforce vattenbruk. Hur är det möjligt att till synes fredliga myndigheter och organisationer väljer att utifrån militärt och polisiärt mönster organisera en aktionsgrupp som ger klart militanta associationer? Hur står det till med omdömet? Dessutom att generöst, utifrån framförda utsagor på konferensen, ge elektroniska plattformar till Matfiskodlarna? Självklart frågar man sig vilka som står bakom? Officiellt finns i Taskforce Vattenbruk dessutom en panel av experter. En heter Björn Rosengren, f.d. näringsminister och f.d. landshövding. Det ger en liten vägledning om både omdömet och kunskapsnivån inom Taskforce vattenbruk.

I huvudsak står följande grupperingar bakom Taskforce vattenbruk: Göteborgs universitet genom sin organisation SWEMARC. Verksamhetsledare där är professor Kristina ”Snuttan” Sundell. Dessutom Maritima klustret i Västsverige och Landsbygdsnätverket. Den senare grupperingen är en koloss med 98 medlemmar. Enligt påbud från EU måste en sådan organisation finnas i varje medlemsland. Alla länsstyrelser finns med som en förening. JV, SLU, SMHI och HoV ingår. Här finns SNF och WWF. De recirkulerande vattenbrukarna Sverige, finns med.  Noterbart: Matfiskodlarna är inte medlem. Ordf. är JV:s stf. generaldirektör, Harald Svensson. Detta innebär att i princip alla organisationer i Sverige står bakom det som Taskforce vattenbruk framförde på denna vattenbrukskonferens i Sundsvall. Känner alla medlemmar i denna organisation till detta ställningstagande? Med undantag för SLU finns inga universitet med i Landsbygdsnätverket. Men kopplingen till Göteborgs universitet via SWEMARC går inte att bortse ifrån, när det gäller den verkställande organisationen bakom Taskforce vattenbruk.

Taskforce vattenbruk arrangerade ett frukostseminarium i Riksdagshuset redan en månad före årets vattenbrukskonferens i Sundsvall. Det var den 14/2 -18. Ämnet var Vattenbrukets utveckling. Det leder för långt att redogöra för hela protokollet. Hela seminariet finns att se på nätet*. Det viktigaste är avslutningen. En av SWEMARC:s forskare, David Langlet, redovisade sju åtgärder ”för att komma tillrätta med alla hinder för utvecklandet av vattenbruket.” Dessa punkter nedan är helt identiska med de sju punkter som Carl Dahlberg redovisade på Vattenbrukskonferensen. Rubriken den gången, se ovan. Han var moderator också på seminariet i Riksdagshuset.
* https://www.youtube.com/watch?v=BnD74KTM2i0

  1. Revidera miljöbalken och förenkla tillståndsprocessen
  2. Förbättra tillsynsarbetet och kunskapen hos myndigheterna
  3. Förläng tillståndens längd och utveckla system för kontinuerlig förbättring
  4. Ta fram riktlinjer för provtagning och tillståndsansökan
  5. Utred om vattenbruk ska klassas som areell näring
  6. Underlätta tillgång till avelsmaterial
  7. Gör vattenbruket till en del av kommunernas översiktsplane

RHK:s slutsatser är följande:

  1. I stort sett hela organisationssverige är enligt både ett frukostseminarium och en vattenbrukskonferens beredda att revidera Miljöbalken för att vattenbruk i öppna kassar ska kunna jämställas med de miljövänliga alternativen RAS och aquaponi. Får RHK påminna Jordbruksverket om den utredning om vattenbruk som Ni publicerade 2015. I den broschyren på över 40 sidor fanns information om både vattenbruk i öppna kassar och vattenbruk med RAS-teknik. På ett enda ställe i den broschyren, med koppling till RAS-teknik, fanns med små bokstäver ordet miljövänligt skrivet med små bokstäver. Avsikten var troligtvis att det inte skulle uppmärksammas. Nu är broschyren reviderad. Antalet sidor är bara hälften. Den av RHK hårt kritiserade mycket otydliga uppdelningen mellan vattenbruk i öppna kassar och motsvarande med den moderna och miljövänliga RAS-tekniken finns inte längre. Men i stället är allting reducerat till vattenbruk, eftersom de övergödande öppna kassarna är uppgraderade till ”nya tekniker”. Den väsentliga informationen, detta att både RAS och aquaponi är miljövänliga och öppna kassar är den miljöförstörande tekniken, har helt försvunnit. Synnerligen oanständigt…
  2. I dagens läge, sex år efter starten av JV:s utredning om svenskt vattenbruk, finns det enligt JV fyra ”honnörsord”. De är: Hållbar utveckling. Social hållbarhet. Ekologisk hållbarhet och Ekonomisk hållbarhet. Det trygga och tillförlitliga ordet miljövänligt har försvunnit? Vår rekommendation är att JV tillskriver Svenska Akademin och anhåller om att det ordet stryks ur svenska språket. Om inte kommer vi som värnar svensk vattenmiljö att använda ordet även i fortsättningen.
  3. Det framgår av protokollet från frukostseminariet i Riksdagshuset att syftet var ”att lyfta frågan till en politisk nivå.” Detta föranleder ett antal frågor. Av utrymmesskäl blir det bara två frågor i detta dokument. Båda är ställda till jordbruksverket.A. Av vilken orsak jämställer Ni vattenbrukets övergödande öppna kassar, tekniken har använts i snart 60 år, med vattenbrukets nya och miljövänliga sätt att odla fisk, landbaserade tekniker som aquaponi och RAS?

B.Om JV tvingas välja två av de tre teknikerna i fråga A, vilka kommer Ni att välja?

4. Trots några bilder i JV:s reviderade broschyr ”Svenskt vattenbruk – en grön näring på blå åkrar (Strategi 2012 – 2020) handlar innehållet otvetydigt om vattenbruk i öppna kassar. Organisationen Taskforce vattenbruk redogör på frukostseminariet i Riksdagshuset för Matfiskodlarnas önskelista. Inledningstalare är JV:s stf. generaldirektör. Under det seminariet förklarar Matfiskodlarnas ordförande, Daniel Wikberg, ”att deras medlemmar står redo att öka produktionen men att tillståndsprocessen är ett hinder.” En månad senare upprepas samma önskelista på vattenbrukskonferensen i Sundsvall under rubriken ”Regelförenklingar för främjande av nya tekniker och odlingsarter”. Logiskt innebär detta att vattenbruk i öppna kassar är en ny teknik som dessutom behöver politikernas stöd.

 5. Samtidigt måste påpekas att varken teknikerna RAS eller aquaponi har några           problem med att få tillstånd av myndigheterna. Berörda människor har självklart rätt att överklaga även sådana anläggningar. Men i dagsläget känner jag bara till ett sådant från planeringsstadiet för Trelleborgs RAS-anläggning på 4 000 ton lax. Myndigheter, kommuner och konsumenter uppskattar fisk som odlas ekologiskt och miljövänligt utan tillsatser.

6. Som motvikt till punkterna 1-5 ovan några utsagor från personer som medverkade i Sundsvall på Vattenbrukskonferensen:

 Sara Colliander, Näringsdepartementet: Behålla högt ställda mål. Ekologisk produktion ska främjas. Främja nya tekniker. Finna incitament för klimatsmarta tekniker. Hon angav att det övergripande målet var att öka produktionen på ett hållbart sätt.

 Anneli Bylund, Coop: Vi är jättepositiva till fisk från RAS. Men det behöver finnas volym. Frysta produkter. Borde vara svenskt. Kunden väljer gärna certifierat. Alla vill att det ska vara bra för planeten när det gäller klimatpåverkan och miljöpåverkan.

Avslutningsvis

 Föreningen Rädda Höga Kusten bildades i maj 2013. Vi har i dag 650 medlemmar. Vår målsättning redan från starten var att skapa en stark opinion mot det acceptabla att odla fisk i öppna kassar. Det konkretiserades sedan till utsagan: ”Vi kommer aldrig att acceptera fiskodling i öppna kassar, vi kräver att all fisk i Sverige ska odlas miljövänligt i landbaserade RAS-anläggningar”. Sedan snart två år har vi också lyft den mycket miljövänliga tekniken, kretsloppsodling eller aquaponi!

Under resans lopp, den har nu varat i fem år, har vi, mer eller mindre organiserat, allierat oss med andra miljöorganisationer. Men fiskevårdsföreningar och intresseföreningar i den centrala delen av Höga Kustens strandområde, med över 100 km allvarligt övergödda stränder från tre omoderna fiskodlingar med öppna kassar, är fortfarande grundstommen i RHK. Men sett till antalet människor är de bara en bråkdel av antalet människor som stöder oss.

Vår styrka har varit och är det mycket pedagogiska och ekologiska skeendet, om vad som händer med vattenmiljön när öppna kassodlingar får tillstånd av aningslösa myndigheter. Just nu kräver vi en sanering av våra övergödda stränder på bekostnad av två medlemmar i Matfiskodlarna, Olof Karlsson och Roger Edlund. Deras saneringsplan ska vara inlämnad senast 13/3 2019, ett år innan deras tillstånd dras in utifrån domslut av MMÖD.

Utifrån att RHK är en öppen, vänlig och ärlig organisation, inbjuder vi gärna företrädare för Matfiskodlarna på studiebesök denna sommar! Bäst är att förlägga besöket till högsommar, när lukten från de ruttnande vegetationsmassorna längs stränderna gör doften av svavelväte högst påtaglig och besvärande för känsliga luktorgan. Tyvärr måste vi avråda från bad eftersom bland annat cyanobakteriernas innehåll av giftiga ämnen ger allvarliga risker för leverskador (Läs vad bland annat Livsmedelsverket skriver!), ALS och Alzheimer…

 För övrigt ställer jag gärna upp och debatterar med företrädare för Matfiskodlarna! Jag  gjorde det senast under Jordbruksverkets utredning om svenskt vattenbruk. Tyvärr lämnade Matfiskodlarnas representanter utredningen en period när de upplevde NGO-gruppens motstånd för starkt. Ett sätt att ordna denna diskussion är att Matfiskodlarna skickar in sin information till Uppdrag Granskning tillsammans med dementin mot mig personligen. För att de ska ha kännedom om denna uppmaning får deras redaktion ta del av det här dokumentet.

RHK, en liten del av Motståndsrörelsen mot de för vattenmiljön förödande öppna kassodlingarna, fortsätter därför att bearbeta den svenska opinionen. Vi söker partier både lokalt och i Sveriges riksdag som tillsammans med oss vill värna vår miljö för kommande generationer! /Nils-Erik Vigren för RHK och alla landets miljövänner

 

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.