Brev till regeringen

Att.: Hanna Björnfors

Jag har tidigare skrivit till Karolina Skog beträffande privat giftanvändning. Detta i samband med omröstningen om glyfosat.
“”För oss och för framtida generationers väl, för livsmedelsproduktion, för fågelliv och för blomsterängarnas skönhet ber jag dig att rösta NEJ till glyfosat och jag ber dig verka för ett totalförbud för privat användning av insektsgifter och giftiga medel mot sk “ogräs”. Detta torde vara en relativt enkel sak att hantera”.

Jag vill uttrycka min glädje och tacksamhet över att ni nu har som målsättning att få till detta förbud mot privat giftanvändning och litar på att ni kommer att få det genomfört. Det ger hopp om en fortsättning mot en värld som kan bevara frukt, blommor, fågelsång, ätbar fisk och humlesurr på sommarängar även för kommande generationer.

Men vi ska inte lura oss att tro att det räcker med detta förbud eller att vi har läget under kontroll. Med en mycket stor mängd olika gifter som släpps ut på land och till havs och som dessutom kan reagera med varandra på ett för oss okänt sätt, så har vi ingen möjlighet att veta vad som kan bli nästa miljökatastrof. Grenen vi sitter på har sågats mycket tunn med en vass såg av kortsiktigt ekonomiskt tänkande. Detta börjar visa sig allt oftare. Enda vägen mot en hållbar framtid är i detta sammanhang en kraftigt minskad giftanvändning.

Det förefaller också finnas allvarliga brister vad gäller tillämpningen (och/eller formuleringen) av försiktighetsprincipen i Europa. Vi lärde oss
den hårda vägen att polyklorerade bifenyler (PCB) är miljöfarligt. Trots detta används fortfarande bromerade flamskyddsmedel. Det är förvånansvärt att detta kan godkännas eftersom de, redan från start, borde ha misstänkts ha en inverkan liknande den av PCB. Klor och brom är ju båda sk halogener och kan tänkas ha snarlika effekter. Att det råder oenighet bland forskarna vad gäller farorna med flamskyddsmedlen är i sig skäl nog för att försiktighetsprincipen ska tillämpas. Att bromerade flamskyddsmedel inte längre tillverkas i Sverige är lovvärt men räcker inte eftersom de kommer in i landet genom import av varor. Denna import, tex av norsk lax som utfodrats med foder som tillsatts flamskyddsmedlet PDBE, borde stoppas.

Än en gång, tack för att ni vill och gör det rätta och verkar för en minskning av giftanvändningen. 75% av insekterna är borta. Man talar om att vi står inför en massutrotning av arter och vi kan inte frita oss själva från ansvaret att vi under lång tid har förgiftat den värld vi alla lever i. Ert arbete behövs och vi behöver folkvalda som värnar oss och framtida generationer genom att fatta beslut som gör en framtid möjlig.

Med vänlig hälsning
Sylvia Andersson (fil dr, marin ekotoxikologi)

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.