VI VÄRNAR OM RENA VATTEN I VÅRA SJÖAR OCH HAV!

sjoar2

Nils-Erik Vigren: ”Vem känner för att gödsla magra vatten med skit från människor och fisk? Vem känner inte igen det förföriska talesättet ”Magra vatten mår bara bra av lite extra gödning?”

Läs utdrag ur artikel från tidningen Land 2017-01-27 publicerad av journalisten Göran Berglund samt svar från Nils-Erik Vigren, föreningen Rädda Höga Kusten nedan:

”OLIGOTROFIERING – BEGREPPET SOM KAN NOLLSTÄLLA AVLOPPSFRÅGAN

I en stor del av det glesbefolkade Sverige är övergödning inget problem. Tvärtom behövs det mer näring i vattnet.

– I stora regleringsmagasin skulle reningskravet på fosfor i många fall kunna sänkas till noll, säger Stefan Löfgren, forskningsledare på SLU.

Det vetenskapliga begreppet oligotrofiering innebär en pågående utarmning av närings­halterna i en vattenförekomst. Följden blir dålig tillväxt och att halterna av miljögifter i fisk riskerar att stiga. När landets vattenmyndigheter nyligen presenterade sina åtgärdsprogram för 2016–2021 berördes näringsbristen i förvaltningsplanen från Bottenhavets vattendelegation. Det ses som ett litet trendbrott bland dem som under många år förgäves försökt få upp ämnet till diskussion.

– Jag började prata om det för 20 år sedan. Det är lite som att svära i kyrkan även om det aldrig är någon som ifrågasätter mina fakta. Men av någon anledning får det inte genomslag, säger Lennart Lindeström, miljökonsult och ledamot i Bottenhavets delegation.

I princip alla vatten i inlandet från Siljan och norrut kan sägas vara mer eller mindre näringsfattiga. De övergödningsproblem som finns i norra Sverige orsakas huvudsakligen av verksamheter utmed Norrlandskusten, främst i form av kommunala reningsverk, större industrier och fiskodlingar.

Enkelriktad bedömning
Nu höjs flera röster för att se över kraven på enskilda avlopp i dessa delar av landet där det precis som i övriga Sverige råder ett grundläggande reningskrav på minst 40 procent beträffande fosfor.
– I stora vattenmagasin där näringshalterna har minskat på grund av regleringen finns det ingen anledning att minska tillförseln av näring, i synnerhet fosfor. Så länge du inte släpper ut smittämnen och läkemedelsrester borde åtgärderna i stället syfta till att öka näringstillförseln, säger Stefan Löfgren.
Han är docent och forskningsledare på SLUs institution för vatten och miljö samt sitter med som ledamot i Norra Östersjöns vattendelegation.
Dilemmat han ser är att bedömningsgrunderna för vattenkvalitet enbart är inriktade på att hantera tillskott av ämnen – inte bristen på dem. Precis som övergödning avviker oligotrofiering från det tänkta idealtillståndet men åt andra hållet.
Hypotetiskt sett vore gödsling det mest effektiva sättet att öka näringshalten i ett vatten. Ett mer logiskt alternativ är att inom rimliga gränser tillåta utsläpp från enskilda avlopp och fiskodlingar där i det senare fallet överskottsfoder och fekalier bidrar till att höja nivån.
– Verksamhetsutövare som söker tillstånd för fiskodling borde kunna tillgodoräkna sig det faktum att det handlar om en näringsutarmad vattenförekomst, menar Stefan Löfgren.”

Nils-Erik Vigren, håller inte alls med om innehållet i artikeln:
RAKT PÅ SAK OM AVLOPP OCH FISKODLING

Några personer i Orsa kommun ”slåss för att slippa kommunalt avlopp”. Vips kommer en miljökonsult tillsammans med en forskningsledare från Sveriges lantbruksuniversitet och uttrycker sitt stöd för dessa personers åsikter! Samtidigt får de möjligheten att föra fram sina egna hjärtefrågor!

Den förste av dessa två, tillika ledamot i Bottenhavets vattendelegation, har under 20 år försökt ta upp ämnet näringsfattiga sjöar. Det är våra mer eller mindre oligotrofa sjöar som finns från Siljan och norrut. De mest utsatta bland dem torde vara våra reglerade vattenkraftsmagasin, runt 2 000 till antalet. Men det är som att svära i kyrkan, säger han! Sedan kommer tillägget: Det är aldrig någon som under denna tid ifrågasatt mina fakta. Men tyvärr får de inget genomslag…

Undra på det! Vem känner för att gödsla magra vatten med skit från människor och fisk? För underförstått pläderar miljökonsulten för att vi på det sättet ska ge näring åt våra magra sjöar. Vem känner inte igen det förföriska talesättet ”Magra vatten mår bara bra av lite extra gödning!” Det talesättet gick frekvent igen under alla Alliansregeringens år vid makten när fiskodling kom på tal!

Om miljökonsulten är vag i sina uttalanden är docenten och forskningsledaren vid SLU desto tydligare. Ironiskt nog är han ledamot i Östersjöns vattendelegation. Därför citerar jag honom ordagrant: ”Hypotetiskt sett vore gödsling det mest effektiva sättet att öka näringshalten i ett vatten. Ett mer logiskt alternativ är att inom rimliga gränser tillåta utsläpp från enskilda avlopp och fiskodlingar där i det senare fallet överskottsfoder och fekalier bidrar till att höja nivån.”

Av Lands artikel framgår att det finns övergödningsproblem utefter norrlandskusten från bl.a. fiskodlingar. Detta känner ”forskningsledaren” till och därför tillägger han: ”Verksamhetsutövare som söker tillstånd för fiskodling borde kunna tillgodoräkna sig det faktum att det handlar om en näringsutarmad vattenförekomst.”

Slutsats: Docenten och forskningsledaren känner till att Norrlandskusten är övergödd. Alltid något! Men fakta talar ett tydligt språk. När man odlar fisk i öppna kassar i mellersta Norrlands inre delar går minst 80 % av all producerad fosfor ut i Bottenhavet och södra delen av Bottenviken. Det kallas nedströmseffekter. Detta faktum har SLU inte informerat Alliansregeringens utredare Håkan Larsson om. Inte heller för den delen representanter för Alliansregeringen. Varken före eller efter år 2009. Ni har mörkat! Däremot har Ni intygat, framförallt genom Erik Olofsson, att när man odlar fisk i Jämtlands och inre delen av Västerbottens län, går ingen fosfor ut i omgivande havsbassänger. Av kvävet når c:a 90 % bassängerna Bottenhavet/Bottenviken via nedströmseffekter.

Resultatet i praktiken blir att fortsatt vattenbruk med dessa föråldrade och miljöförstörande öppna kassar är att förlägga fiskodlingen och därmed övergödningen till Bottenhavet och södra delen av Bottenviken. Delar av denna näring kommer att med den motsols gående havsströmmen runt Bottenhavet/Bottenviken att transporteras till världens mest övergödda hav, Östersjön…

Jag skakar bekymrat mitt huvud över denna brist på kunskap och ärlighet. Mina råd är att Ni snarast tar del av Weserdomen från 1/7 2015, domslutet från Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt innebärande att de tre fiskodlingarna utanför Höga Kusten ska vara avvecklade inom tre år (13/3 -2020) samt det oavvisliga kravet från föreningarna Rädda Höga Kusten och Save the Baltic att fiskodling ska ske miljövänligt i landbaserade anläggningar med recirkulerande teknik! Varför inte i aqvaponi!

För övrigt rekommenderar jag varmt att Ni båda anpassar er inställning i arbetet att vårda våra vatten! Jag efterlyser sedan en modern forskning av SLU för både avloppsrening och vattenbruk! Först då har ni båda, och SLU, förutsättningar att delta i vårt gemensamma arbete för god framtida miljö!

Nils-Erik Vigren för Rädda Höga Kusten och Save the Baltic
dubblaloggor

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.