Kraftig norsk kritik mot Testfaktas laxtest

Trout and rosemary on a wooden board
Testfaktas analys av etoxikin* i lax har fått stort genomslag och många konsumenter är upprörda. Till försvar går Norges Sjömatråd, som menar att det förekommer missvisande information i analysen.

*Etoxikin är förbjudet som bekämpningsmedel i jordbruket sedan 2011. Men i fiskfoder är det fritt fram att tillsätta ämnet som konserveringsmedel för att fodret inte ska härskna och explodera under längre transporter.

Enligt Livsmedelsverket beror detta på att fisk till skillnad från kött och grönsaker ännu inte ingår i EU:s lagstiftning kring bekämpningsmedelsrester i maten.

Här kan du läsa om testet.

– Testet ger intryck av att lax innehåller för stora mängder etoxikin och att det skulle innebära en hälsorisk att äta lax. Tyvärr bidrar det till att skapa onödig oro bland konsumenter, säger Line Kjelstrup.

Norges Sjömatråd menar att internationella sjöfartslagar kräver användning av etoxikin av säkerhetsskäl och skriver i ett pressmeddelande att ”Världshälsoorganisationens (WHO) och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) oberoende expertkommitté har fastställt riktlinjer för accepterat dagligt intag (ADI) av etoxikin”.

– Testfakta framställer sina resultat som alarmerande, men faktum är att de högsta nivåerna i undersökningen (283 mikrogram) ligger långt under WHO:s accepterade nivå. Det finns med andra ord ingen anledning att oroa sig, säger Line Kjelstrup, Sverigechef på Norges Sjömatråd.

Norges Sjömatråd menar att accepterat dagligt intag av etoxikin är på 0,005 milligram per kilo kroppsvikt per dag, vilket då innebär att en person på 70 kilo kan äta 0,35 miligram per dag (0,005 x 70 = 0,35 milligram) utan att överskrida ADI.

– I Testfaktas analys är den högsta påträffade nivån 283 mikrogram per kilo. Omräknat innebär detta 0,084 milligram etoxikin i 300 gram lax, vilket är betydligt lägre än WHO:s ADI på 0,35 milligram per dag, menar Kjelstrup.

Testfakta tillbakavisar kritiken från Norges Sjömatråd.

– De framställer det som att alla laxprover i Testfaktas analys understiger WHO:s accepterade nivå och därför är det inget problem ur hälsosynpunkt. Det anser vi är missvisande. Den accepterade nivån (ADI) som Sjömatrådet syftar på är inte ett gränsvärde för enskilda laxprover utan handlar om hur mycket etoxikin man kan få i sig per dag, skriver Testfaktras redaktion i ett pressmeddelande.

Även frågan om hur mycket lax, och därmed etoxikin, ett barn kan få i sig ifrågasätts av Norges Sjömatråd, som menar att för ett barn på 20 kilo kan det accepterade dagliga intaget av etoxikin beräknas till 0,10 milligram och att de då innebär att ett barn kan äta upp till 300 gram lax varje dag utan att överstiga WHO:s ADI.

– Testfakta hävdar att ett barn som väger 20 kilo inte kan äta mer än 100 gram lax per dag. Denna slutsats är helt fel, det är ingen fara att äta lax.

– Vi har aldrig skrivit att ett barn inte kan äta mer än 100 gram per dag av den lax vi analyserat utan att överstiga ADI. Det var ett citat av professor Edmund Maser som intervjuades i artikeln och gällde en norskodlad lax som köptes in och analyserades i Tyskland förra året. Den laxen innehöll så pass mycket etoxikin att ADI skulle överstigits vid 100 gram enligt Maser, hävdar Testfakta.

Sjömatrådet menar att den norska fiskindustrin följer den lagstiftning som gäller, att NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning i Norge) sedan 16 år tillbaka årligen genomför tester på 12 000 laxar och att testerna genomförs i enlighet med EU:s krav.

– De norska foderföretagen följer föreskrifter om uppföljning av leverantörer. Det pågår just nu diskussioner inom EFSA (European Food Safety Authority) angående den lagstadgade användningen av etoxikin i fiskfoder. Den norska fiskindustrin välkomnar ett klargörande och kommer att följa bestämmelser kring detta.

– Sjömatrådet bortser från det viktigaste – att EU har stoppat etoxikin som bekämpningsmedel i jordbruket eftersom det inte går att utesluta att ämnet är cancerframkallande för människor.

Skulle det visa sig att så är fallet har ovan nämnda ADI-värde spelat ut sin roll – dagens ADI förutsätter att det inte finns några så allvarliga hälsoeffekter av etoxikin. I samband med förbudet av etoxikin infördes också gränsvärden för en rad livsmedel som grönsaker, spannmål och kött och i de flesta fall ligger detta gränsvärde på 50 mikrogram per kilo. För fisk finns däremot inget gränsvärde. Och om gränsvärdet för fisk skulle ligga på 50 mikrogram skulle alltså över hälften av laxproverna i Testfaktas analys överstiga detta flera gånger, menar Testfakta.

Norges Sjömatråd menar att norska hälsomyndigheter håller fast vid rekommendationen om att äta fet fisk och att även svenska Livsmedelsverket rekommenderar att äta fisk 2-3 gånger per vecka.

– Livsmedelsverket anser att användningen av etoxikin i fiskfoder är bekymmersam och EU vill fasa ut ämnet som tillsats i foder. Detta tyder på att man anser att ämnet är problematiskt, svarar Testfakta.

SÅ SÄGER LIVSMEDELSFÖRETAGEN OM LAXTESTET:

Therese Hultén, pressansvarig på Lidl:
Hur ser ni på att er lax innehåller etoxikin i halter som ligger sex gånger över gränsvärdet för kött?
– Vi följer utvecklingen noga och konstaterar att Livsmedelsverket för en dialog med sina kollegor i Norge på temat. Då ämnet tillsätts i fiskfodret är det en större fråga, som berör många. Från Lidl Sveriges sida välkomnar vi att frågan om att sätta ett gränsvärde även för fisk lyfts, liksom Norges ambition att arbeta för en utfasning av etoxikin som tillsats i fiskfoder till 2020.

Hur tänker ni agera nu?
– Alla Lidls egna varor genomgår noggranna kvalitetskontroller och vi för en nära dialog med våra leverantörer för att granska, kontrollera och utveckla våra produkter. I det aktuella fallet så kommer vi att ta kontakt med vår leverantör för att undersöka vad som ligger bakom de höga halterna av etoxikin samt föra en dialog kring vad som kan göras för att sänka dessa nivåer.

Clas Salomonsson, pressansvarig på Axfood som äger Falkenberg Seafood:
Hur ser ni på att er lax innehåller etoxikin i halter som ligger sex gånger över gränsvärdet för kött?
– Det är förstås inte bra. Men nu ska man veta att det här går upp och ner hela tiden, och resultatet varierar från produkt till produkt när man gör sådana här tester. Vad som ändå är avgörande för oss är att alltid följa Livsmedelsverkets regler och rekommendationer. Vilket vi gör även i det här fallet. Matsäkerhet är viktigt för oss och vi säljer inget som kan anses hälsofarligt.

Hur tänker ni agera nu?
– Vi tog genast kontakt med våra leverantörer för att få veta mer och höra deras åsikt. Det finns i dag inga gränsvärden vad gäller fiskfoder, så frågan är lite svår. Vi välkomnar ändå att reglerna blir tydligare. Vi svarar också våra konsumenter som kan tänkas ha har frågor kring detta.

Källa: Örnsköldsviks Allehanda 2017-03-04. Bild: godfisk.nu

Peter Carlsson 060-19 72 62 peter.carlsson@mittmedia.se
http://www.allehanda.se/ekonomi/konsument/kraftig-norsk-kritik-mot-testfaktas-laxtest-testet-ar-missvisande-och-det-finns-ingen-anledning-till-oro
( Man måste vara prenumerant på nättidningen)

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.