NYA TAG MOT PLASTERNA

plastFoto: T. Dahlin/Azote

Problemet med plast i havet uppmärksammas nu alltmer. Marint skräp är ett av vår tids största miljöproblem. Upp emot 13 miljoner ton skräp hamnar i haven varje år, det mesta av det är plast. Insatserna handlar både om att minska mängden plast som hamnar i havet och att hantera den plast som redan hamnat där.

Regeringen planerar för en rad insatser för att minska mängden plast som hamnar i vår havsmiljö. Bland annat förbereds nu ett nationellt förbud mot mikroplast i kosmetiska produkter som sköljs av. Detta eftersom den frivilliga utfasningen inte fungerat fullt ut, samtidigt som EU-kommissionen inte tagit initiativ till ett EU-gemensamt förbud. Mikroplast i kosmetika är direkt skadlig för miljön och helt onödig eftersom det finns fungerande och mer miljövänliga alternativ. Kemikalieinspektionen har också fått i uppdrag att ta fram förslag till ett bredare förbud som omfattar ytterligare kosmetiska produkter.

-Det är en bra start att identifiera och prioritera utsläpp av mikroplaster. Jag välkomnar ett svenskt förbud mot mikroplast i skrubbkrämer och tandkräm. Däremot är jag tveksam till hur effektivt det är att minska användningen av plastbärkassar genom information, där tror jag att andra styrmedel behövs, säger Marie Löf, ekotoxikolog på Stockholms universitets östersjöcentrum.

– Plast i haven är ett enormt problem, både i Sverige och världen över. Om vi inte gör något kommer det att finnas mer plast än fisk i haven år 2050, säger miljöminister Karolina Skog.

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att identifiera och föreslå åtgärder mot utsläpp av mikroplaster i havet från viktigare källor i Sverige
Deras rapport lämnas till regeringen i juni 2017

Mer om fördjupat uppdrag om mikroplaster i Kemikalieinspektionens regleringsbrev

Plastpåsar
Plastbärkassar är ett stort problem i haven. Plasten bryts ned i små mikropartiklar som orsakar skador på djur och natur. Regeringen har tagit ett första steg nationellt för att minska förbrukningen av plastbärkassar. Enligt en ny förordning om plastbärkassar ska handeln informera om plastbärkassarnas miljöpåverkan och fördelarna med en minskad förbrukning. Skyldigheten gäller från den 31 maj 2017. Naturvårdsverket har i uppdrag att övervaka att förbrukningen av plastbärkassar går ned.

Syftet med den nya förordningen om platsbärkassar är att minska problemen med nedskräpning och främja ett mer effektivt resursutnyttjande. Ytterligare steg behöver tas och regeringen är på gång med kompletterande initiativ på området.

Pressmeddelande: Steg för minskad förbrukning av plastbärkassar

Vid klimatmötet i Marrakech 2016 ställde sig Sverige bakom ett franskt initiativ till en global koalition för att minska nedskräpningen i haven.

Strandstädning

Skräp från haven samlas på stränderna. I Sverige är västkusten, särskilt Bohuskusten, hårt drabbad. Det är kommunernas ansvar att ta hand om avfall och skräp, men där problemen är som störst krävs nationella insatser. Ett förslag om statlig medfinansiering av strandstädning är ute på remiss.

Remiss av Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning.

EU-arbete
Sverige är pådrivande för en starkare europeisk avfalls- och kemikaliepolitik.

Den svenska regeringen verkar tillsammans med övriga nordiska länder för att riskerna med de hormonstörande ämnena i plasten ska ges hög prioritet inom EU, bland annat genom att driva på och medverka till att relevanta regelverk anpassas till de nya kunskaperna.

EU-kommissionen arbetar just nu fram en plaststrategi. Strategin kommer att fokusera på bristande återvinning, fossilbaserade och farliga ämnen, liksom på mikroplaster i hav och sjöar.

Inom EU pågår också förhandlingar om det så kallade avfallspaketet. Bland annat diskuteras vilka insamlingsmål för avfall som de olika medlemsländerna ska ha. Att arbeta med källorna till att avfall uppkommer från första början, är ett verkningsfullt sätt att minska mängden skräp i haven.

En giftfri vardag
Många plaster innehåller fortfarande farliga ämnen, helt i onödan. Regeringen arbetar för att farliga ämnen ska ersättas med säkrare alternativ. Regeringen vill starta ett centrum för att hjälpa företag som vill byta ut farliga ämnen i produkter. Utredningen om substitutionscentrum ska lämnas i månadsskiftet mars-april 2017.

Pressmeddelande: Regeringen vill ha centrum för giftfria produkter

Allt mer forskning tyder på att hormonstörande ämnen kan skada människans fortplantning och påverka fostret och den växande individen. Ämnena kan på liknande sätt påverka de vilda djuren.

Regeringen anser att det är angeläget att vidta åtgärder för att skydda känsliga grupper som barn och kvinnor i barnafödande ålder. Det är också viktigt att öka och sprida kunskap om orsakssamband mellan exponering för hormonstörande ämnen och risker för påverkan på människors hälsa och miljön.
Källor:
Regeringskansliet, ”Plast i haven – ett omfattande miljöproblem” 2017-02-10
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/02/plast-i-haven–ett-omfattandemiljoproblem/
Havet.nu, ”Nya tag mot plasterna” 2017-02-27
http://havet.nu/?d=190&id=48078

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.