Vilka ämnen finns i Kiselalger?

Denna fråga är nu ställd till Stockholms universitet och Linköpings universitet.

Kiselalgerna står för ungefär 45% av fotosyntesen i haven och kan delas in i mer än 200 släkten och man uppskattar antalet de olika arterna till ungefär 100 000.

Löst kisel spelar en stor roll i näringsväven genom kiselalgerna. Dessa arter behöver löst kisel för att bygga upp sina skal. Kiselalgerna är en mycket viktig och populär föda för djurplankton vilka i sin tur fungerar som föda för fisk. De kiselalger som inte blir uppätna sjunker snabbt till botten när de dör. Där blir de föda för bottenlevande
djur som i sin tur äts av fiskar.

Mängden löst kisel i Östersjön har halverats under 1900-talet. Det är ett nytt hot mot Östersjöns ekosystem som har identifierats i en ny studie från Linköpings universitet.

Övergödning och dammbyggen inom vattenkraft är de två orsaker som forskarna pekar ut till de sjunkande kiselhalterna.

Övergödning orsakas av ökad tillförsel av näringsämnena fosfor och kväve.

För lite kisel i förhållande till de andra två ämnena kan begränsa kiselalgernas tillväxt.

De högsta kiselhalterna återfinns i de norrländska skogsälvarna

, där det finns en relativt hög nederbörd och god tillgång på organiskt material som vid nedbrytning ger organiska syror. Löst kisel bildas genom vittring av olika bergarter.

Förändrad tillförsel under det senaste seklet har de flesta av de stora älvarna reglerats för att utvinna vattenkraft i norra Östersjöns avrinningsområde. Dessa förändringar har inneburit minskad transport av kisel till havet. Vid en älvreglering ökar vattnets uppehållstid i dammarna vilket gör att många ämnen, som kisel, tas upp av olika organismer och sedimenterar innan vattnet rinner ut i havet. Stora arealer har också dränkts vid älvregleringen och därmed stoppat vittringen eftersom nedbrytningen av organiskt material och produktionen av organiska syror minskat.

Genom skattningar av effekten av flodregleringen har vi kunnat räkna ut hur stor flodbelastningen av löst kisel var före vattenkraftsutbyggnaden. Det visar sig att

tillförseln under det senaste århundradet har minskat med ca en tredjedel, från 1,3 till 0,9 miljoner ton löst kisel per år.

Även i södra Östersjön har tillförseln av kisel minskat. Där är älvarnas avrinningsområdet numera övergödda vilket gör att alltmer kisel förbrukas av växtplankton redan i floden och sedimenterar innan det når havet.

Tillsammans har dessa båda processer, reglering av älvar i norr och övergödning i floderna i söder, lett till en minskning av mängden löst kisel som når Östersjön.

Det som vi nu från Save The Baltic – Water For Life undrar över är:

– Vad innehåller kiselalger?

Är det tiamin och olika vitaminer? Eller vad?

10710848_10203924348762520_2852319323360336114_n   10922786_10204535062549983_6950039453742822187_n

Se film Här

Se bildbank Här 

Besök Facebooksida Här

Vad innehåller kiselalger? ( bilder på kiselalger)

7_Chaetoceros

5_Cymbella

10423919_10203114266639269_1312988970840418673_n1458653_10203114269119331_4721322926219956005_n11128_10203156650818847_3468174756557756967_n

dia

 

Bilder på plankton och fiskyngel som äter kiselalger

12802982_10205958785790470_3929791026621732890_n

10422407_10206133722763785_178787517757952049_n

Kiselalger är grunden för allt liv i havet. Steg 1 i näringskedjan.

Läs även

1 Minskad kiselhalt gör Östersjön sjukare

2 Löst kisel minskar i Östersjön

3 Mindre kisel i Östersjön – kan påverka ekologin

4 Kisel en doldis med stor betydelse.

 

Sign

Bror Högbom RHC

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.