Insekter, spindlar och fåglar blir färre av vattenkraft.

Umeå Universitets forskning visar att skogslevande insekter och spindlar blir färre och fåglar tar skada längs reglerade älvar. Tre olika studier av ekologer vid Umeå universitet visar att älvreglering har en negativ effekt även på landlevande djur säger ekologen Micael Jonsson, huvudförfattare till två av artiklarna.

– Våra studier visar att antalet flygande insekter är lägre längs reglerade älvar jämfört med längs oreglerade älvar. Detta leder till att mängden skogslevande insekter och spindlar längs reglerade älvar minskar eftersom tillgången på föda blir mindre då de till stor del livnär sig på de vattenlevande insekter som flyger upp på land, säger ekologen Micael Jonsson, huvudförfattare till två av artiklarna.

spindelnat-gryning

Tillsammans med en grupp forskare har han jämfört det insektsätande djurlivet längs likvärdiga älvsträckor vid fyra reglerade och fyra fritt strömmande stora älvar i norra Sverige samt finska Kemi älv. Längs älvarna gjordes inventeringar av flygande och marklevande insekter samt spindlar. De flygande insekterna fångades med hjälp av en håv monterad på biltak och de landlevande insekterna och spindlarna genom fallfällor.

Forskargruppen visar att även fåglar tar skada av älvreglering. Förutom en standardiserad fågelinventering sattes holkar upp för att undersöka häckningsframgång hos insektsätande fåglar. Studieobjektet, den svartvita flugsnapparen, är relativt vanlig och enkel att få att häcka i holk.

Resultaten visade att längs reglerade älvar går vuxna fåglar ner mer i vikt efter att deras ägg kläckts och färre ungar överlever eftersom deras föda – insekterna – minskat.

dsc_8903

Läs hela artikeln Här

Att effekterna fortfarande är mätbara ett halvt sekel efter att man började bygga vattenkraftverk och reglera dessa älvar tyder på permanenta förändringar.

Studierna understryker dessutom att olika typer av ekosystem påverkar varandra via näringsflöden och att förändringar av ett ekosystem därför drabbar även växter och djur i närliggande ekosystem.

– Därmed kan man i än högre utsträckning till exempel ifrågasätta den pågående biologiska myggbekämpningen längs nedre Dalälven, eftersom den sannolikt leder till en försämrad livsmiljö för en rad olika landlevande djur.

Studierna publiceras i de internationella tidskrifterna River Research and Applications, Ibis respektive Ecological Research.

Lyssna även till  Sveriges Radio / Vattenkraft hotar även fåglar

Läs : Riv kraftverken för att stoppa myggplågan vid nedre Dalälven

 

Det finns ca 2200 vattenkraftverk i Sverige .

Vattenmagasin med regleringshöjd får genom den onaturliga nivåskillnaden mellan hög- och lågvatten ett stört ekosystem. Detta beror på att den huvudsakliga produktionen av djur och växter normalt sker vid stranden ned till c:a 6 meters djup. De konstanta svängningarna i vattenstånd gör att näringsämnen transporteras bort från den produktiva strandzonen så att till exempel de norrländska vattenmagasinen drabbas av näringsbrist. Nedströms dammen kommer den gamla strömfåran att vara ömsom torr och ömsom ha högvatten – en förändring i levnadsmiljön som blir svår att anpassa sig till för samtliga arter. I uppströmsdammen får man också en kraftig förändring, där bland annat bottenförhållandena förändras genom sedimentering. Då mest elektricitet behövs under vintern i Sverige kommer kraftverken att släppa mest vatten under vintern. Detta är raka motsatsen till de naturliga flödesmönstren som normalt har lågvatten under vintern och flödestopp på våren. De förändrade flödesmönstren kan få effekter på fisk och bottenlevande djur genom att vattnet som släpps ofta tappas från botten av vattenmagasinen och därför håller en högre temperatur. Den höga temperaturen gör att ämnesomsättningen hos organismerna ökar vilket leder till svält då de förbrukar sina vinterreserver i för snabb takt.

http://vattenweb.smhi.se/svarwebb/

12294649_992153430832501_155128274214112667_n

 

 

 

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.