Kritisk sakägare till fiskodlingen vid Rödön efterlyses!

Logganummerett

  1. Det viktigaste först! Jag söker en person i anslutning till Rödön i Storsjön som är kritisk till fiskodlingen enligt Miljöprövningsdelegationens beslut, men som inte själv av olika anledningar vill överklaga. Det skulle kunna innebära att jag genom fullmakt överklagar i den personens, det vill säga i ditt ställe! Det kostar absolut ingenting annat än ett porto för fullmakten. Jag åtar mig att informera om hur fullmakten ska formuleras för att vara giltig. Men observera att Du måste vara behörig sakägare! Ring mig 070-3805527 eller 0613-42001. Mejladress: nilserikvigren@hotmail.com
  1. Jag har nyligen överklagat MPD:s nya tillstånd för fiskodling i Ströms Vattudal, jag har tillsammans med övriga i Rädda höga Kusten fört upp två överklaganden till Miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Det här skulle i så fall bli mitt femte överklagande på kort tid.För övrigt delar jag helt åsikterna i de båda insändarna i ÖP! Jag efterlyser dessutom att fler politiska partier i Jämtland uttrycker sin åsikt. Jag efterlyser dessutom att samtliga fyra kommuner som tar vatten från Storsjön ger sin åsikt till känna.I Ströms Vattudal har siktdjupet sjunkit till hälften sedan fiskodlingarna började år 2008. Att siktdjupet sjunker beror på att sönderslitna fragment av fiskens fekalier med strömmar förs ut över stora vattenytor.

När övergödnings­symtomen efter 3-4 år ger sig till känna genom en ökad strandvegetation kommer siktdjupet att försämras ytterligare eftersom lösslitna delar av den kommer att flyta omkring. Dessa ökade vegetationsmassor kommer sedan att skapa strandnära sedimentlager med lagrad näring som ackumuleras efterhand och bidrar till det vi kallar övergödning.

Notera att denna av MPD beslutade odling på 1 650 ton fisk varje år kommer att generera 7018 kg fosfor. Det blir med stor sannolikhet den i särklass största antropogena utsläppskällan i Storsjön. Av den fosformängden kommer växtligheten i Storsjön ”bara” att kunna tillgodogöra sig 17,8 %. Det är det vi kallar retention. Men resten av fosfor­kvantiteten förs vidare av Indalsälven. Retentionen i älven är 1-2 %. Vi säger 2 %
och adderar med 27,8 %. Summa 29,8 %.

Det innebär kära jämtlänningar att Indalsälven till Bottenhavet varje år transporterar 80,2 % av 7018 kg fosfor. Det är 5,6 ton… Detta Bottenhav tar redan i dag emot 29,5 ton fosfor från vattenbruk med den föråldrade tekniken öppna kassar.

Slutsatsen, den som ännu aldrig har föresvävat Miljöprövningsdelegationen, är att när man odlar fisk i Jämtland då odlar man i praktiken i Bottenhavet. Vad går MPD och alla vi övriga och väntar på? Det är att HELCOM ska meddela att från år 2016 ska inga ytterligare fosforutsläpp få ske varken i Östersjön eller i Bottenhavet. Men ändå har man medgivit ett tillstånd för Bright Water Fish för 10 år framåt…

Inte utan att man höjer en smula på buskiga ögonbryn…

Men retentionen på 17,8 % innebär att 1250 kg fosfor tillgodogörs av växt­ligheten i Storsjöns vatten. Men utfordringen av fisk innebär att den får 75 % av årsbehovet av foder under de tre månader när vattentemperaturen är som gynnsammast, både för fiskens tillväxt och fotosyntesen totalt sett i Storsjöns vatten, avger bland annat 937 kg P i form av fekalier, urin och utspillt foder. Det innebär i praktiken en betydande näringskick, eftersom alla övriga naturliga utsläppskällor av näring radikalt minskar under denna tid, beroende på att fotosyntesen denna tid maximalt intensifieras därför att växtligheten då behöver maximalt med näring. Många antropogena utsläpp, dvs. de som är förorsakade av mänsklig verksamhet, är dock oförändrade. Undantag är jordbruk och hyggen bl.a.

Man brukar när det gäller det orenade utsläppet av näring från en fiskodling jämföra det med motsvarande från industri och avloppsreningsverk. Retentionen är alltså den samma. Östersunds reningsverk släpper ut c:a 4000 kg fosfor under ett år. Det innebär att reningsverket under den tiden det är som gynnsammast för fotosyntesen i Storsjön släpper ut c:a 1 000 kg fosfor.
Så jämför 937 kg med 1 000 kg! Detta beslut av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västernorrland innebär i praktiken att Östersund på ett fiktivt sätt näst intill fördubblar sin befolkning under tre sköna sommarmånader!
Hur många tror att MPD:s ärade ledamöter förstår konsekvensen av sina beslut?

Nils-Erik Vigren
Ordförande Rädda Höga Kusten

 

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.