Kommentarer till ”Ja till stor odling av fisk i Storsjön – trots många protester”

Logganummerett

Nils-Erik Vigren ordförande i föreningen Rädda Höga Kusten har kommenterat artikeln i Östersundsposten i inlägget ”Ja till stor odling av fisk i Storsjön – trots många protester” publicerat den 8/2 2016 och även i detta forum samma dag.

”Hej alla!

Låt oss börja med att klara ut fosformängden som Storsjön kommer att få ta emot från denna av MPD beslutade odling! Fodermängden 2 000 ton kommer att medge en produktion på c:a 1650 ton fisk. Det är baserat på foderkoefficienten 1,2, dvs. att 1,2 kg foder ger 1,0 kg fisk) Hur många kg fosfor kommer att tillföras Storsjön från denna odling i form av fekalier, urin och utspillt foder?

Vår utgångspunkt är den samma som Länsstyrelsen och Stockholms universitet använder sig av. När man odlar 1 200 ton fisk produceras 5104 kg fosfor, totalt i den gödselmängd som orenad går i recipientens vatten. Denna odling kommer därför att varje år tillföra Storsjön ytterligare 7018 kg fosfor. Som jämförelse kan nämnas att Östersunds reningsverk, som betjänar 61 000 människor, tillför Storsjön c:a 4 000 kg.

Men vi har något som kallas retention. Det är den mängd näring som en recipient, i det här fallet Storsjön, kan tillgodogöra sig under ett år. Storsjöns retention är 17,8 %. Det innebär att av 7018 kg fosfor kommer 1250 kg att användas som näring för både växtlighet och mikroorganismer av olika slag. Resterande näring i form av bl. a. fosfor kommer sedan att med Indalsälven transporteras vidare ut från Storsjön.

Retentionen i Indalsälven är 1-2 %. Alla mina retentionsuppgifter är hämtade från SMHI:s vattenwebb. Vi utgår ifrån att den något högre retentionen ligger närmast verkligheten. Ut från Storsjön transporteras 7018-1250 = 5768 kg. Räknar vi bort 2 % av den mängden innebär det i sin tur att Indalsälven för med sig till Bottenhavet via Klingerfjärden i Timrå kommun 5643 kg fosfor. Låt oss runda av det till 5,5 ton!

Det innebär i sin tur att Indalsälvens fosfortransport till Bottenhavet från fiskodlingar i Jämtland kommer att öka från nuvarande 1,8 ton till sammanlagt 7,3 ton fosfor.

Det är dock inte den enda fosfortransporten från det attraktiva turistlänet Jämtland! Med Ångermanälven/Faxälven transporteras 17,7 ton fosfor ut i Bottenhavet. Dock är att notera att i den kvantiteten ingår också fosfor från en odling i Malgomaj på 2000 ton fisk. Men fosfortransporten via Ångermanälvens vattensystem har pågått sedan år 2008.

Eftersom det också odlas fisk utanför centrala delen av Höga Kusten, kvantitet 2300 ton sedan år 2008, belastas Bottenhavet med ytterligare 10 ton.

Vad gör detta sammanlagt? Vi adderar 10 + 7,3 +17,7 = 35 ton fosfor. Det som ligger nära till hands är att jämföra vad alla reningsverk i hela Norrland släpper ut i Bottenhavet. Uppgiften jag fick av mina första läromästare i detta ämne är från 2013! Då var kvantiteten 30 ton. Men 35 ton är mera! Det fick man lära sig i småskolan…

Så vilken bedrift alla involverade har utfört! Alltifrån förhoppningsfulla vattenbrukare vars enda mål har varit att tjäna pengar så effektivt som möjligt, alla dessa välvilliga jurister och ”miljöexperter” i Miljöprövningsdelegationen och Mark- och Miljödomstolen från Östersund, all denna politiska uppbackning av inte minst f. d. landsbygdsminister Eskil Erlandsson och f. d. miljöminister Lena Ek, det mycket tvivelaktiga bakgrundsarbetet av SLU:s (Sveriges Lantbruksuniversitet) ”forskare” i ämnet och måste väl också nämna, för att de inte ska bli sura på mig, de insatser som Håkan Larsson och Erik Olofsson för Aquabest har utfört sedan 2009.

Som bekant för många har Erik Olofsson mycket aktivt deltagit i PR-kampanjen för de mycket förlegade öppna kassarna under de senaste åren och bl. a. påstått att när man odlar fisk i mellersta Norrlands inland går ingen fosfor ut i Bottenhavet. Två representanter för SLU har vidimerat att SLU inte har fått pengar av svenska regeringen för att beräkna fosfortransporten till Bottenhavet…

Men föreningen Rädda Höga Kusten har med hjälp av SMHI kommit den fördolda sanningen på spåren.

Den är: NÄR FISK ODLAS I DEN INRE DELEN AV MELLERSTA NORRLAND GÅR MINST 80 % AV TILLFÖRD NÄRING UT I BOTTENHAVET.

Vad skriver Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västernorrland i sin dom som gäller den nya odlingen i Ströms Vattudal. De pekar först på HELCOMs rekommendationer för fiskodling i Bottenhavet och sedan kommer citatet: ”Målsättningen är att dessa rekommendationer ska kunna börja tillämpas från och med 2016. Det bör dock noteras att de rekommendationerna kommer att avse vattenbruk i kustvattenmiljöer, inte i inlandsvatten.”

Som var och en kan utläsa som sammanfattning av ovanstående är det i praktiken ingen skillnad på att odla i inlandets vattenmagasin jämfört med att odla längs bottenhavskusten. Huvuddelen av näringen hamnar i Bottenhavet…

Men denna historia har ytterligare en dimension! Bottenhavets vattenmyndighet har ett åtagande om att förhindra att bl. a. 44 ton fosfor når Bottenhavet. De har definierat var de kan hitta 31 ton fosfor. Men kostnaden för detta under en 10-årsperiod ligger på 1,2 miljarder kr. Om inte Miljööverdomstolen avslår denna ansökan kommer 35 ton fosfor att belasta Bottenhavet varje år. Svenska skattebetalare vill gärna värna sin vattenmiljö och betalar vad de kostar. Men det sorgliga är att de åtgärder vi kommer att få betala för inte får någon effekt. Mer fosfor går ut från omoderna fiskodlingar än vi för dyra pengar kan förhindra. Våra emotionella upplevelser över detta faktum vill jag hänsynsfullt avstå från att klä i ord…

I dagens läge anser jag dock att både MPD och MMD är rundningsmärken när det gäller förståelse och insikt om vår framtida miljö. Våra överklaganden i de första miljöinstanserna har bara ett enda mål. Det är att nå fram till Miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Väl där kan vi kanske finna en uppsättning  jurister och experter som accepterar våra utsagor och dessutom förstår vad vi pratar om.

Några saker till sist! Via Umeälven går 8 ton fosfor ut i södra delen av Bottenviken.

Om någon som läser detta och är sakägare i överklagandeprocessen, men inte anser sig vilja överklaga av olika skäl, kan jag mycket väl ställa upp som ombud.
Det behövs bara en fullmakt. Jag ställer upp helt ideellt!

Jag har redan överklagat nya odlingen i Ströms Vattudal med hjälp av fullmakt.
ing mig eller mejla! Tel 0613-42001 alt. 070-3805527.
Mailadress: nilserikvigren@hotmail.com

Eftersom detta är den första större fiskodlingen i Storsjön är målet solklart! Det är Miljööverdomstolen!

Med vänlig hälsning till alla som läser detta!

Nils-Erik Vigren
Ordf. Rädda Höga kusten”

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.