NÄRINGSTRANSPORTEN VIA VÅRA STORA ÄLVAR

  Fiskodlingarna vid Höga Kusten Överklagan kring fiskodlingarna i Mjältösundet, Omnefjärden kommer att tas upp till beslut i Mark- och Miljööverdomstolen senare i vår. Odlingen gällande Nätrafjärden ligger nu hos Mark- och Miljödomstolen för beslut. Läget när det gäller fiskodlingen i Nätrafjärden är att jag beviljats uppskov fram till  29/1 -2016. Mitt problem är tidsbrist… Continue Reading


Vattendomar kan i framtiden bli tidsbegränsad.

I Skåne strävar länsstyrelsen efter att göra alla vattendomar tidsbegränsade oavsett om de gäller för jordbruksbevattning, industri eller  vattenkraft etc. Innan 2012 gällde fastställda vattendomar utan tidsbegränsning, men inom Skåne län såg man detta som problematiskt för den framtida vattenförsörjningen och för Miljömålet Levande sjöar och vattendrag. Länsstyrelsen har också lämnat förslag till Vattenverksamhetsutredningen att möjligheten… Continue Reading