Förhandling med Miljödomstolen 17 november 2015

10513256_247436995448431_5722172807120263428_n

Vid möte inför Miljödomstolens beslut gällande fiskodling vid Nätrafjärden nära Köpmanholmen, i Höga Kusten, gjorde Nils-Erik Vigren, ordförande i föreningen Rädda Höga Kusten,  följande kommentarer, vilka han delande mig sig av till föreningens medlemmar:

Hej alla medlemmar i Rädda Höga Kusten!

Jämfört med förhandlingsdagarna 9-10/6 -15 på Hotell Höga Kusten kändes den här förhandlingen med Miljödomstolen 17/11 mer strukturerad. Det som var helt nytt innebär att VD Olof Karlsson i lugn och ro får skriva av sig, d v s lämna alla synpunkter han önskar, kanske inte minst gentemot de som framfördes under denna förhandlingsdag. Sedan får de och alla övriga, med god tid till förfogande, bemöta Karlssons olika påståenden!

För mig försvann därmed en del av trycket att ta upp helheten i form av näringstransport från inlandet, näringsbelastningen från öppna kassar generellt jämfört med Vattenmyndighetens uppdrag att förhindra P (fosfor) och N (kväve) från ytterligare övergödning av Bottenhavet, kiselproblematiken o s v. Det var så många andra som förtjänstfullt lyfte fram fakta. Nu kan jag i lugn och ro invänta alla invändningar från Karlsson och sedan som ombud för en av sakägarna utöka mängden fakta i detta mål!

Nedan återger jag det viktigaste från tre betydelsefulla aktörer som överklagat beslutet från Miljöprövningsdelegationen. Det är Länsstyrelsen, Örnsköldsviks kommun och Nätra Fiskevårdsförening. De får alla en stor blomma från RHK!

Länsstyrelsen i Västernorrland, krävde att fiskodlingen i Nätrafjärden bara får fortsätta ytterligare i fyra år utan utökning. Man visade sedan en grafisk framställning där det viktigaste var utsläppet av P och N från antropogena (utsläpp från mänsklig påverkan) källor i Nätrafjärden i jämförelse med de näringsämnen som fiskodlingen tillför. Man slog fast:

 1. Vattenbruket i fjärden tillför vattenförekomsten ytterligare 35 % fosfor.
 2. Kväveutsläppet från fiskodlingen ökar belastningen på fjärden med 20 %.

För första gången kom jag i samspråk med företrädaren för Länsstyrelsen och framförde mitt önskemål om att få samarbeta när det gällde sifferproblematiken. Båda använder vi SMHI:s vattenwebb!

 Detta som nu följer är viktigt! I den diskussion som följde framförde både Olof Karlsson och Vd för Pelagia utsagan att bara 1 % av näringsbelastningen i Nätrafjärden kan hänföras till utsläpp från odlingen. (Återkommer till detta!)

Örnsköldsviks kommun förde genom framförallt miljöinspektören fram följande:

 1. Deras första förslag är ett omedelbart avvecklande av odlingen.
 2. Den är en betydande utsläppskälla av näringsämnen.
 3. Den som förorenar skall betala. Men tvivlar på om Bolaget kan betala sanering.
 4. Nuvarande plats ett bättre alternativ än att bedriva växelbruk, d v s att förorena andra områden i fjärden. Hon ansåg att fem år per plats är för kort tid för att kunna konstatera en övergödning.
 5. Kommunen reagerar med oro.
 6. Miljöinspektörens kollega sa bl.a. ”Kommunen har fått allt mer erfarenhet av störningar”.

Sammanfattningsvis:

Som det framgick stödde sig båda i stor utsträckning på de utsagor och bilder som berörda och engagerade lämnat in!

Jag vill lyfta fram de synpunkter som Roger Nordin gjorde i sin slutplädering för Nätra Fiskevårdsförening! Suveränt bra, har jag antecknat!

 1. Nuvarande plan för odlingen, växelbruk, är enl. principen högre skorstenar!
 2. Refererar till den gamla odlingen på Ulvön som avslutades någon gång under 80-talet. Det en gång minst fem meter tjocka sedimentlagret har nu krympt men finns fortfarande kvar. Jag ska senare återge Rogers historia om seglaren som råkade ankra just där!
 3. Nätrafjärden är en karpfisksjö i dagsläget.
 4. Kommenterade Pelagia utifrån deras misstag som gav otillförlitligt underlag för rätt kunna bedöma påverkan av fiskodlingens utsläpp.
 5. Utsläppet 2009 pga. storm. 30 000 regnbågar återfick friheten. Dessutom utsläppet när en kasse under bogsering gick sönder. Fullt tillräckligt flera säsonger för de som fiskade i Nätraån. De stod sida vid sida på en sträcka av nio kilometer. Sälarna gick upp i ån. De blev så mätta att de till sist bara åt rommen!
 6. Dementerade Karlssons utsaga att utsatt regnbåge blandas med den odlade.
 7. Yrkade att slakteriet ska bort. Medgav ytterligare 4 års vattenbruk.

Till sist

 1. Att Olof Karlsson uppger att bara 1 % av kväve- och fosforbelastning kommer från vattenbruket i Nätrafjärden beror på att han utgår från bruttosummorna i SMHI:s vattenwebb. Hans utsagor gällande Mjältöfjärden behäftas av samma monumentala felräkning. Roger Edlunds siffror för Omnefjärden är också baserade på bruttoutsläpp, alltså ett falskspel inför en tyvärr okunnig MPD och d:o Mark- och miljödomstol. Ni ska få alla de här felräkningarna sedan! Miljööverdomstolen har redan fått ta del av några. Men det riktigt anmärkningsvärda är att under denna förhandling får Olof Karlsson support av Pelagias Vd, som bekräftar att när det gäller Nätrafjärden ökar vattenbrukets P och N näringen i fjärden med bara 1 %. Jag råkade komma i samspråk med honom. Det visade sig att han har avancerade studier bakom sig. Han kan skilja på netto och brutto. Ändå står han och ljuger inför en domstol! Mot bättre vetande ställer han sig lojal med sin arbetsgivare Olof Karlsson. Kan vi i andra sammanhang lita på Pelagia, ett ”oberoende” konsultföretag? Jag gör det inte.
 2. När jag kom åter till min hembygd 1985 läste jag om sedimentlagret i Ulvösundet som den konkursade fiskodlingen lämnat efter sig. Sedimentlagret var fem eller sex meter tjockt. För några år kom det fram att sedimentlagret innanför Köpmanön i Nätrafjärden var tre meter tjockt! Olof Karlsson är ålagd att sanera men motsätter sig detta mycket bestämt. Kostnaden ligger enligt hans uppgift på 15-20 miljoner. Det är en onödig utgift, tycker han, eftersom naturen bara efter ett fåtal år ”tar hand” om sediment lagret.

Vad passar då bättre än Rogers historia från sen tid om seglaren som råkade ankra i Ulvösundet precis ovanför ”skithögen” från början av 1980-talet. När han skulle dra upp sitt ankare kände hanlukten från vattnet genom de uppvirvlande partiklarna från sedimentlagret. Han kunde inte uthärda denna vedervärdiga stank utan kapade ankartrossen och lämnade skyndsamt platsen. Det visar vad vi i RHK har känt till under lång tid utifrån erfarenheterna från Åland och överensstämmelsen med vad en norsk professor räknat ut. Det tar 30 år innan naturen någorlunda har självläkt den eutrofiering som fiskodlarna med sin föråldrade teknik har tillåtits utföra tack vare djup okunskap i det förflutna hos inte minst politiker av olika dignitet.

Tack Örnsköldsviks kommun för ert ställningstagande denna dag! Riktigt så tydliga är ännu inte Länsstyrelsen i Västernorrland, men det måste ändå sägas att färdriktningen är mycket lovande! Tack för det! Men innan de nått målsnöret för denna process, ett absolut krav att fiskodling i öppna kassar är en omöjlighet och därför måste bedrivas enbart miljövänligt, det är i landbaserade anläggningar med RAS-teknik eller motsvarande, känns det som en nödvändig ingrediens att vi i RHK agerar pådrivare med alla demokratiska medel vi finner adekvata!

Just nu följer vi det juridiska spåret för att se om våra miljödomstolar värnar miljö före fiskodlarnas ekonomi eller om det möjligtvis är tvärtom.

 På återhörande och med vänlig hälsning till alla medlemmar i RHK!

Styrelsen genom Nils-Erik Vigren

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.