Energimålet äter upp Miljömålen och politikerna är tysta

En tidigare granskning från Naturvårdsverket visade att Sverige kommer att misslyckas med 14 av 16 miljömål. De övriga miljömålen som är misslyckade är: Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Begränsad klimatpåverkan,… Continue Reading