Riv även stora vattenkraftverk runt Östersjön. 

Övergödningen av Östersjön är idag ett allmänt känt problem, med synbara effekter som algblomning, grumligare vatten, minskad förekomst av blåstång och utbredd syrebrist på de djupare bottnarna. De ämnen man främst diskuterar när det gäller övergödningsproblematiken är kväve och fosfor. Ett ämne som helt har glömts bort i debatten är kisel – ett mycket viktigt ämne för växtplanktonproduktionen i havet.

Utbyggnaden av älvarna i norr ( vattenkraft) har bidragit till att minska tillförseln av kisel till Östersjön. Dammarna gör att vattnets uppehållstid ökar vilket gör att kisel hinner förbrukas innan det når havet. Dammarna hindrar även andra viktiga vitaminer, insekter, frön och syre att nå Östersjön.

Det är även stor skillnad på dammbyggnader inom jordbruk och vattenkraft.

Exempelvis är dammbyggnader inom jordbruk mycket viktiga som kväve och fosforfällor ( reningsdammar) men, när det gäller vattenkraften har dammarna motsatt effekt på miljön.

Läs även International Rivers artikel om att dammbyggen inom vattenkraft
genererar alger och avlägsnar syre vilket gör det svårt för andra arter att överleva.

Läs Här The Positive Environmental Effects of Removing Dams

3139399.large

Forskare från Danmark, Finland, Lettland, Polen och Sverige har samarbetat i ett EU-finansierat projekt SIBER.

SIBER står för Silicate and Baltic Sea Ecosystem Response.

Ett av projektets övergripande resultat är studien visar att löst kisel i Östersjöns vatten har halverats under 1900-talet.

Kiselbristen är en ödesfråga för Östersjön

Övergödning och dammbyggen är de två orsaker som forskarna pekar ut till de sjunkande kiselhalterna. Övergödning orsakas av ökad tillförsel av näringsämnena fosfor och kväve. Det är balansen mellan dessa ämnen och kisel, samt kiselhalterna i vattnet, som är viktig för kiselalgerna. För lite kisel i förhållande till de andra två ämnena kan begränsa kiselalgernas tillväxt. Färre kiselalger kan påverka hela den akvatiska näringskedjan.

Dammbyggen påverkar tillflödet av kisel. Kisel vittrar från berggrund och följer med sötvattensflöden ut i havet. Forskarna tror att kislet börjat minska med de stora dammbyggena på 1950- och 60-talet.

Östersjön behöver ett helt NYTT synsätt när det gäller vattenkraften

Just nu pågår en vild debatt om att miljöanpassa vattenkraftverk. Det positiva med att ”miljöanpassa” ett kraftverk är att det ger lekvandrande fiskarter en öka möjlighet till reproduktion. Men själva miljöanpassningen är inte långsiktig hållbar och motverkar inte näringsfattiga vatten. Tvärtom ger ”anpassade” kraftverk en fortsatt miljöpåverkan på våra strömmande vattendrag. Anledningen är att vattenkraftverk skapar konstanta svängningarna i vattenstånd vilket gör att näringsämnen transporteras bort från den produktiva strandzonen så att vattenmagasinen drabbas av näringsbrist vilket i sin tur påverkar Östersjöns eftersom havet är ett avrinningsområde och beroende av vad älvarna ger.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Fler artiklar som angränsar till ämnet Kiselbristen i Östersjön

Fiskbestånden i närheten av vattenkraftverk i Norrland återhämtar sig inte med tiden. Fiskarna blir istället mindre och färre till antalet ju längre tiden går efter att ett vattendrag har reglerats. Det visar en omfattande studie från Uppsala universitet där man studerat fiskarten röding under en lång tid.

Sveriges Radio:

Fiskar blir mindre och mindre vid kraftverken

Linköpings universitet:

Kisel- en doldis med stor betydelse.

I år kommer även två vetenskapliga artiklar från Lennart Balks mångåriga forskningsprojekt vid Stockholms universitet. Artiklarna beskriver hur tiaminbristen påverkar även andra djur utöver fåglar. Man tror att bristen bland annat kan ge hjärnskador, och kan hota överlevnaden för lax och andra djur.

– Det är den största naturkatastrofen som vi har varit i närheten av

Se även vår egen WebbTV/ Vad är rent vatten?

safe_image

Save The Baltic -Water For Life samtalar med forskare och föreningsliv.

-Rädda Vättern, Roland Thörnqvist

-Rädda Höga Kusten, ordförande Nils Erik Vigren

-Arthur Granqvist från Beras, hållbar mat och hållbar Östersjö, docent i ekologisk odling.

-Bengt ”Viking” Bengtsson Yrkesfiskare och fd ordförande för Hallands fiskarna.

-Bror Högbom, idé och manus.

-Arrangör: Kenneth Karlsson

-Programledare Stefan Petersson.

WEBB-TV 35 minuter.

10404252_10203054972276947_5862286644452184243_n

Kisel

RHC: Relationship between hydropower and coral bleaching

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.