Jordbruksverket styrs av gödselmaffian och stödjer lagbrott

10513256_247436995448431_5722172807120263428_n

 

Med gödselmaffia (GMF) avses de regnbågsodlare vars produkter till 75 % är regnbågsgödsel som dumpas i naturen med myndigheternas gillande.

Restprodukten är 25 % regnbåge.

Lagbrottet gäller Miljöbalken kap 2 § 8 som kräver att den som förorenar även städar upp efter sig.

GMF´s ställning är sådan att Sveriges Television på deras begäran censurerar ett TV-program som visar en annan bild av verksamheten än den som GMF förmedlar. Inom Skandinavien verkar GMF åtminstone i Finland, Norge och Sverige.

 

Projektets handlingsplan

Slutmöte med Jordbruksverket och Svenska Vattenbrukarna hölls i Stockholm i mars i år. Projektet har drivits under mer än 1.5 år med fem arbetsgrupper varav en arbetsgrupp behandlade miljömässigt hållbar utveckling.

 

Vid mötet presenterades slutrapporten från projektet med en handlingsplan som upptar 11 huvudpunkter på 43 sidor. I PDF-format finns den att hämta på http://www.jordbruksverket.se/download/18.68b583e414c2ed8431768fa3/1426758525685/Handlingsplan+fo%CC%88r+svenskt+vattenbruk_w.pdf

 

Censurerat projektresultat

Slutrapporten baseras delvis på arbetsgruppernas arbete. Ett undantag är frågan miljömässig hållbarhet. Den arbetsgruppens resultat är censurerat och stympat till oigenkännlighet. I den slutliga handlingsplanen saknas yttranden och reservationer från miljögruppen. Orsaken förefaller vara påtryckningar från GMF för att mörklägga både information om uppkomna miljöskador och den oenighet som råder mellan berörda parter (lagbrytare respektive brottsoffer).

Det tjänstefel som Jordbruksverket därmed begår döljer miljöaspekterna och beskrivningar av faktiska miljöskador i flera områden i Sverige.

 

Miljöbalken

Jordbruksverket beslöt att strunta i miljöbalken för att i stället låta sig styras av GMF. Syftet är att stödja föråldrad teknik vars affärsidé är lönsamhet

genom att bryta mot Miljöbalken och att fördröja teknisk utveckling av moderna miljövänliga odlingsmetoder. Pågående projekt med nya stora RAS-anläggningar (inga utsläpp till naturen) utkonkurreras av gamla anläggningar med föråldrad teknik. Det är konkurrens på olika villkor.

Att GMF-företagens affärsidé är själva lagbrottet att inte ta hand om avfallet (regnbågsgödsel) framgår tydligt av miljökonsekvensbeskrivningarna (MKB). Där sägs att det inte skulle vara lönsamt att ta hand om avfallet. Det betyder att lönsamheten ligger i att skjuta över kostnaderna för sanering på samhället vilket Jordbruksverket stödjer men utan att ange hur saneringskostnaderna skall finansieras.

 

Miljöskador

Inom Höga Kusten har några områden exponerats under decennier. Ackumulerade kvantiteter regnbågsgödsel handlar om mer än hundra tusen ton. Enbart för Höga Kusten har kostnaderna för sanering av uppkomna miljöskador estimerats till överstigande 300 Mkr.

Hittills har ingen villighet att ta hand om notan för saneringskostnaderna synts till från någon ansvarig.

Enligt lärdomar från Åland behövs mer än 30 år för gödselexponerad vattenmiljö att återhämta sig.

 

Framtidsalternativet

Alternativet i projektet hade varit att, i stället för ålderdomlig teknik, kräva noll-utsläpp till naturen. Då skulle möjligheterna öka för Sverige att följa miljöbalken, uppnå satta miljömål och att uppfylla internationella åtaganden t ex HELCOM. Det skulle generera mångfaldigt fler arbetstillfällen jämfört med föråldrad teknik och det skulle gynna teknisk utveckling av förbättrade odlingsmetoder.

Sådana ambitioner saknas både från GMF och Jordbruksverket. Det är anmärkningsvärt att en myndighet så tydligt stödjer organiserad brottslighet.

 

Jordbruksverket

På Jordbruksverkets hemsidor finns ett omfattande regelverk för hur kreaturs-gödsel skall hanteras med gödselbrunnar.

Inte en bokstav finns om hur gödseln skall hanteras när den dumpas i vatten.

Det kan tolkas som en inbjudan från Jordbruksverket till svenska bönder att leda sina kreatur till en strand för att dumpa gödseln i vattnet. Då gäller inga regler. Sjöar, älvar och skärgårdar tillåts ersätta gamla gödselbrunnar.

 

Dag Sjögenbo

april 2015

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.