Föreningen Rädda Höga Kustens växande nätverk…

Logganummerett

Nils-Erik Vigren, ordförande i föreningen Rädda Höga Kusten har gjort en sammanfattning gällande föreningen och dess arbete från starten fram tills idag.

Här får Du möjlighet att läsa denna historik och hoppas att Du upplever att Du får en stunds intressant läsning och en inblick i föreningens arbete och dess strävan att all fisk i Sverige ska odlas i slutna, landbaserade anläggningar istället för i öppna kassar i havet. Detta bland annat för att minska näringsbelastning och den övergödning som förstör våra vatten.

Detta har skickats ut till medlemmarna i föreningen samt lagts ut på föreningen Bevara Världsarvet Höga Kustens facebooksida.

 Det här är ett medlemsutskick som ger en enkel historik av utvecklingen av RHK och därmed den stegvisa framväxten till vad vi är idag! Som förening har vi ännu inte fyllt två år! Det som komplicerar för en och annan är problemet att skilja på vår förening och nätverket som omger oss! Egentligen är vår förening i dag densamma som när vi startade! Vi har bara lite fler medlemmar. De flesta av våra 550 medlemmar är bofasta eller sommarboende i vårt område.

Men nätverket har vuxit! Det är enskilda personer, intresseföreningar, lokala politiska partier, politiker av skilda slag, journalister, chefredaktörer och inte minst andra organisationer som delar vår uppfattning att fisk ska odlas i landbaserade anläggningar. Det är där vi hittar Svenska Naturskyddsföreningen, överlägset störst och viktigast i kampen om gynnsamma framtida miljöbetingelser, både lokalt och nationellt!

Låt oss ta det från början! När jag av anhöriga och grannar övertalades att följa med på den allra första träffen med människor som gemensamt ville göra något åt övergödningen utanför centrala delen av Höga Kusten, det var i början av maj 2013, hade jag fått uppdraget att lägga fram vår blivande förenings strategi. Jag lyssnade en knapp timme, fick ta del av för mig nya men uppseendeväckande fakta om övergödningen utanför vår kust, tog till orda och lade fram den strategi som jag och RHK fortfarande följer: Vi måste skapa en stark nationell opinion för det oacceptabla att odla fisk i öppna kassar!

Vi ordnade mötet 27/6 -13 med närmare 150 personer. Landshövding Bo Källstrand höll tal! Bengt Gruvin sa inte ett ord. Bertil Böhlin inflikade några välmenande ord om sin tvekan till öppna kassar. Dock kunde vi rätt övertygande visa att det finns ett uppenbart samband mellan oacceptabel övergödning och etablerandet av fiskodlingar vid olika tillfällen. Vi slapp sedan höra mantrat ”Man kan inte säkert säga varifrån övergödningen kommer”…

Vi ordnade träffar med kommunledningarna i Örnsköldsvik, Kramfors och Härnösand. Med länsstyrelsen i Västernorrland hade vi ett mycket positivt möte! Vi fick träffa länsrådet Sten-Olof Althin och biträdande länsrådet Eva Carron. De förstod vilken inverkan det övergödande vattenbruket med föråldrad teknik hade på den framtida turistnäringen.

Vi fick kontakt med Charlie Fredriksson, Jamttrollarna! Med Arne Ferry i Storuman, Väster-botten! Båda har varit och är hörnpelare i vårt nätverk! Det sträcker sig nu in i deras två län där Eskil Erlandsson, f.d. landsbygdsminister och Lena Ek, f.d. miljöminister, såg möjligheterna att före 2020 odla huvuddelen av sin målsättning på 50 000 ton fisk, tyvärr med en för vattenmiljön förödande teknik. Det kommersiella syftet blev uppenbart. Det var att skapa sysselsättning och kunna konkurrera med Norge. Båda ministrarna hade med hull och hår svalt det lättsinniga lockbetet från de delar av Sveriges Lantbruksuniversitet som sysslar med vattenbruk.

Charlie och Arne har under hela tiden betytt mycket för RHK:s framgångar! Båda har lagt ner ett gediget eget arbete med samma färdriktning som vårt! Inte minst Charlie har servat både Arne och RHK med faktauppgifter, tidningsnotiser, den politiska utvecklingen i Jämtland, personkännedom om de som medverkat i denna process att utveckla en miljöfarlig verksamhet. Följande namn har återkommit gång efter annan i olika sammanhang: Anders Alanärä och Anders Kiessling, båda professorer i vattenbruk med öppna kassar. Håkan Larsson (C) och Maria Söderberg (C) i Krokoms kommun. Erik Olofsson med Aquabest, PR-organisationen för de delar av SLU som fortfarande marknadsför vattenbruk i öppna kassar. Det är den tekniken som RHK öppet kallar för omodern eller föråldrad!

Det var på Fisketinget i Krokoms kommun hösten 2013 som Erik Olofsson blev en lika känd som ökänd person för mig. Det är han som gång på gång bedyrat att ingen fosfor läcker ut i Bottenhavet när man odlar fisk i Jämtland och Västerbotten. Men jag är tacksam över hans lögnaktiga utsagor! Utan dem hade vi kanske inte skapat kontakterna med SMHI och kunnat konstatera att Kiessling och Alanärä skapat ett glättat koncept för öppna kassar, som ansvariga ministrar i Alliansregeringen villigt låtit sig duperas av.

Hösten 2013 satsade RHK pengar för att jag och ytterligare tre styrelsemedlemmar, Dag och Kerstin Sjögenbo och Leif Olsson skulle kunna delta i Jordbruksverkets Kick off på Arlanda. JV hade fått 10 miljoner extra för att arbeta fram en Handledning för utveckling av framtida svenskt vattenbruk. Uppdraget hade beordrats av f.d. ministern Eskil Erlandsson genom en lika lakonisk som kryptisk formulering i regleringsbrevet 2013: ”Utred enligt vattenbruksstrategin. Slutsatsen jag drar är självfallet, att tekniken med öppna kassar, målsättning mm. var bestämd sedan långt tidigare utifrån ett samarbete med främst huvudaktörerna: SLU, JV och Vattenbrukarnas Riksförbund (VRF). Det är bara att läsa i de elektroniska arkiven!

Jag började sedan på uppdrag av RHK den långa resan genom Sverige, vid tre viktiga tillfällen på ett alldeles utmärkt sätt sekunderad av vår sekreterare Dag, och kom därigenom i kontakt med betydelsefulla människor med insyn och intresse av modernt vattenbruk! Jag vill nämna Björn Frostell, professor i industriell ekologi vid KTH och Tomas Persson, finansiär och fokuserad på att rädda Östersjön! Det är den senare som i dag tillsammans med två kompanjoner bygger en landbaserad anläggning i Simrishamn för 6 000 ton lax!

Inte heller att förglömma kontakterna med de stora pojkarna i denna lukrativa bransch för miljömarodörer, Olof Karlsson och Henrik Hammar, vice resp. ordförande i VRF. Dessa ”kontakter” har dock karakteriserats av en mycket tydlig väpnad neutralitet från båda sidor.  Vill tydligt framhålla att de inte ingår i vårt nätverk!

Utan gott samarbete i Miljögruppen (ledd av Björn Frostell) med Charlie och senare i slutet av denna nationella utredning också med Ellen Bruno, Svenska Naturskyddsföreningen, skulle jag för RHK inte ha uppnått några resultat på egen hand. Att sedan JV i samarbete med Henrik Hammar m.fl. censurerade Miljögruppens arbete i största möjliga utsträckning är en annan historia. Om det återkommer jag till i ett annat sammanhang!

Det jag vill tillägga är att utan samarbete med Ellen Bruno, SNF, skulle vi inte ha haft deras 200 000 medlemmar bakom oss! Inte heller hade vi fått miljöpriset i Västernorrland utan relationer med SNF eller med den som inledningsvis etablerades med Älvräddarnas Christer Borg i Wången redan hösten 2013. Det betyder att vi stöds även av hans organisation på runt 5 000 medlemmar!

Av utrymmesskäl utlämnar jag alla politiska kontakter som RHK knöt före valet 2014. Inte heller går jag in på vår rätt omfattande, men tyvärr ganska ensidiga, mejlkontakt med samtliga riksdagspartier. Men ett större antal lokala partigrupperingar står bakom oss för tillfället!

Genom Petter Holter, knuten till en intresseförening som tagit upp kampen mot vattenbrukets öppna kassar, vet RHK att (S) och ett lokalt parti fronderade mot Sveriges för närvarande största fiskodling i Ströms Vattudal på 3 200 ton! De tog upp frågan 22/4 -15 i kommun-fullmäktige och föreslog att allt vattenbruk i Strömsunds kommun ska vara landbaserat. Deras förslag var att de tusen tomma ladugårdarna i Jämtland kunde vara lämpliga lokaler! Petter fick sig tillsänt RHK:s uppgifter om fosfortransport till Bottenhavet via våra stora älvar och dessutom jämförelsen med föreslagna åtgärder från Bottenhavets Vattenmyndighet. Det innebär bl.a. att 80 % av all bruttofosfor som produceras av vattenbruket i Ströms Vattudal transporteras till Bottenhavet via Ångermanälven.

 RHK har informerat LRF i Västernorrland. Roger Nordin och jag hade en lång sittning med deras ordförande Gunilla Kjellsson och regionchefen Susanne Öberg. Vid deras två medlems-möten fick jag informera om både vattenbruket och jämförelsen med åtgärdspaketet från Bottenhavets Vattenmyndighet. LRF är ingen del i vårt nätverk, men kontakterna hitintills har inte undanröjt den möjligheten!

Save the Baltic

Genom att kontakt etablerades i slutet av 2014 med organisationen Save the Baltic har vi fått en enastående samarbetspartner för att utveckla vårt nätverk även med organisationer som kämpar för vår miljö! Deras ordförande Kenneth Karlsson är ett kraftpaket som bara ser möjligheter! Vår gemensamma webb har gett oss en oanad kapacitet för vårt budskap!

Som bekant satsade vi 8 000 för att finansiera mitt deltagande på Sportfiskemässan i Jönköping 20-22 mars 2015 tillsammans med Save the Baltic. Två goda resultat bland många uppnåddes: A) En mycket god kontakt med Aktion Rädda Vättern! B) En webbfilm där bl.a. jag medverkar och som direkt blev inlagd på Havs- och Vattenmyndighetens hemsida! Mitt inlägg i den filmen ger i koncentrat hela bilden av en avskyvärd övergödning utanför Höga Kusten samt den av ingen ännu kända eller erkända näringstransporten till Bottenhavet…

Havs- och Vattenmyndighetens överklagande av förlängt tillstånd för vattenbruket i Mjältö-sundet har dock inget med filmen att göra. Tre tänkbara orsaker känner jag till: Miljöminister Åsa Romson besökte Hav- och Vatten! Dag Sjögenbo skrev brev med uppmaning att agera! Från Jämtland kom en diger lunta med fakta om allvarlig övergödning via öppna kassar! I den luntan fanns också i sammanfattning den information som RHK lämnat över. Havs- och Vattenmyndigheten är ingen del i vårt nätverk, men utan tvekan är de en av våra absolut viktigaste medspelare med sin fantastiska slogan: Myndigheten med ansvar för hav, sjöar och vattendrag till glädje för alla!

(Inom parantes är det måhända möjligt att delge dig vår kunskap om svenska myndigheter efter knappt två års kamp! De kan i dag delas in i två grupper: En grupp som försvarar den omoderna tekniken med öppna kassar för vattenbruk. En annan, förhoppningsvis växande, grupp som förmår greppa information om allvarliga miljöproblem orsakad av omodern teknik för vattenbruk och samtidigt ta del av den tekniska utvecklingen på detta område!)

 Besöket i Jönköping gav så mycket mer för framtiden! Människor kommer hit till Höga Kusten för att göra reportage om miljöproblemen runt fiskodling med föråldrad teknik! Möjligheter för RHK att engagera oss för Aktion Rädda Vättern och samtidigt få möjligheter att sprida uppgifter om problemen med fiskodlingarna i mellersta Norrland!

Rädda Vättern

 Vad säger Du om följande uppgift jag fick i förtroende av en tjänsteman från Länsstyrelsen i Jönköping! Ett ryskt-norskt konsortium planerar att bygga en landbaserad anläggning i Värnamo för 10 000 ton fisk! Den blir jämförbar med världens största som Kina för närvarande projekterar.

Det innebär att landbaserade anläggningar som just nu projekteras/planeras i Sverige får en kapacitet på 21 000 ton! Den föråldrade tekniken producerar runt 13 000 ton fisk i dag. Det är den produktionen som Jordbruksverket vill öka till 50 000 ton fram till 2020. Odlingssätt: De öppna kassarnas föråldrade teknik… Du som läsare får själv formulera dina kommentarer!

 Utan vårt växande nätverk skulle vår informationsbas varit obetydlig. Den har växt i samma takt som vårt nätverk har utvecklats. Vi får inte glömma att i det nätverk som RHK förfogar över finns journalister, chefredaktörer och politiker! Det gör att när och om RHK vill släppa nyheter, vi har goda möjligheter att nå ut!

Men vi fortsätter att utöka Nätverket! Vi har fått en första kontakt med motståndsrörelsen i Värmlands län. I varje fall jag siktar mot att träffa den norska miljörörelsen, som inte utan framgång bekämpar den i stor utsträckning statliga fiskodlingen i Norge. Beslut är ännu inte fattat. Målsättningen skulle i så fall vara att tajma besöket med när en liten kanadensisk grupp besöker Norge. Problemen är världsvida beträffande vattenbruk i öppna kassar…

Varför går inte RHK till angrepp på Miljöprövningsdelegationen? Svaret är givet utifrån den analys som är nästa lika gammal som vår förening. Det finns inte en chans att rubba cirk-larna för Bengt Gruvin och därmed MPD. Tror någon att en tjänsteman som har sitt levebröd på att besluta i ärenden som rör miljöfarlig verksamhet kan påverkas? Skulle någon i den branschen obstruera mot sin arbetsgivare, den svenska regeringen, skulle han omedelbart ersättas… Däremot anser jag att det vore hedervärt att MPD informerar sin arbetsgivare om det växande missnöjet med öppna kassar.

Angreppsmöjligheterna mot MKD ligger i att framgångsrikt agera i domstolarna. Av den orsaken måste det senaste beslutet om Nätrafjärden överklagas. För varje extra överklagande fördröjs Miljödomstolens tempo i processen. Vi vinner tid. Den politiska processen får möjligheter att starta. Vattenbrukarna börjar bli tveksamma. Den landbaserade tekniken vinner terräng och får uppmärksamhet. Att Miljööverdomstolen tar tag i ärenden som rör vattenbruk sätter fokus på en helt oacceptabel miljöförstörande näring, vattenbruk med föråldrad teknik…

När överklagandet gällande Nätrafjärden lämnas har RHK direkt och indirekt möjligheter att övertyga Miljödomstolen i Östersund om det ohållbara med vattenbrukets föråldrade teknik vid inte mindre än tre domstolsprocesser. Det borde ge berörda domstolsledamöter tid att inhämta nödvändiga fakta i detta mål!

RHK är förmodligen den första organisationen som kan publicera näringsläckaget från den av JV planerade kvantiteten 50 000 ton odlad fisk i mellersta Norrland fram till 2020. Vi är absolut den första organisationen som med hjälp av SMHI beräknat fosfortransporten till Bottenhavet med våra stora älvar. Vi har dessutom jämfört med åtgärdspaketet som Bottenhavets Vattenmyndighet föreslår och finner att allt detta är en omöjlig ekvation. Man kan inte satsa 1000-tals miljoner av skattebetalarnas pengar på att minska näringsläckaget till Bottenhavet och samtidigt tillåta fiskodling med omodern teknik att helt ogenerat öka övergödningen i Bottenhavet med betydligt större gödselmängd än den som sparas in för dyra pengarKan detta av någon samhällsmedborgare anses vara politiskt korrekt? Varför ska vattenbrukare med föråldrad teknik ha en gräddfil för sin miljöfarliga verksamhet?

 Av olika anledningar är föregående stycke kryptiskt skrivet. Ber om tillgift… Orsaken är att RHK vill skicka en liten delegation till Miljödepartementet för att konfidentiellt och utförligt informera om denna situation i sin helhet. Resoluta politiska åtgärder bör bli följden. Nekas vi besöka miljöns politiska epicentrum i Sverige återstår inget annat än att servera en nyhetstörstande allmänhet vattenbrukssituationens sorgliga fakta. Plus det beklagansvärda att den ena myndigheten inte förefaller veta vad den andra gör…

Till sist!

Vi började med en facebooksida! Nu har vi en webb som vi delar med Save the Baltic tillsammans med flera organisationer! Lena Hjärpne skrev en insändare om den norska laxen, lade ut den på Webben och hade dagen efter 4 700 läsare!

Lena Hjärpne gör som redaktör för FB och Webben (Det senare tillsammans med Kenneth) ett helt suveränt arbete. Hon redigerar, hon skriver, hon hittar de informativa artiklarna, hon gör utskick till våra medlemmar, hon är mitt bollplank vid ett antal tillfällen! Utan henne skulle jag inte klara av min uppgift. Hon har mitt fulla och förhoppningsvis allas förtroende för den insats som hon gör!

Att nätverket har vuxit och fortsätter att växa är konsekvenser av allas gemensamma arbete, men, det måste erkännas, jag har varit den aktivaste pådrivaren. Kritiken mot ett växande nätverk måste därför i första hand riktas mot mig. Men min och RHK:s målsättning är fortfarande att skapa en stark opinion mot det oacceptabla att odla fisk med föråldrad teknik. Det klarar vi inte utan samarbete! Vi behöver alla tänkbara bundsförvanter! Myndigheter, organisationer och enskilda! Både journalister, chefredaktörer och läsare! Både politiker och väljare! Både företag och konsumenter! Dessutom behöver vi entreprenörer som vågar satsa modernt! Och till syvende och sist, vi behöver en regering som vågar fatta positiva beslut om vår framtida livsmiljö!

Alla har ett ansvar om vår gemensamma miljö oavsett politisk färg! I Strömsunds kommun går (S) i täten för att rädda sin vattenmiljö! De Nya Moderaterna vill skapa ett program för den svenska landsbygden! RHK bistår gärna med goda råd till båda!

Föreningen Rädda Höga Kusten uppmanar alla att gå med i motståndsrörelsen mot de öppna kassarnas föråldrade teknik! Det kan inte vara vettigt att som Jordbruksverket planera för en fiskproduktion 2020 på 50 000 ton i öppna kassar och därmed belasta våra vatten, framförallt i mellersta Norrland, med 150 000 ton fiskgödsel?

Med vänliga hälsningar till alla som ställer sig på barrikaden och kräver landbaserade anläggningar med RAS-teknik tillsammans med Rädda Höga Kusten och vårt växande nätverk!

Nils-Erik Vigren för RHK

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.