Utvärdering av Fiskeområde Halland

1. Projektrubrik: Utvärdering av Fiskeområde Halland 2010‐2013 Journalnr: 2013‐3539

2. Fiskeområde Hallands styrelse har varit drivande i projektet. Projektet har inte samarbetat med andra organisationer. Inom ramen för projektet har FOH bjudit in polska insjöfiskare och fiskodlare för att utbyta erfarenheter. Detta besök resulterade i att representanter för det halländska fisket kommer att göra ett besök i Polen under maj 2015.

3. Syftet med projektet har varit att utvärdera hur arbetet med Fiskeområde Halland har fungerat och vilka effekter det har haft för fiskerelaterade verksamheter i Halland.

4. Genomförandeperiod: 2013‐06 – 2015‐03   Mål: Att hitta goda exempel på samarbetsformer att ta med sig in i en ny programperiod och identifiera vad som kan göras bättre. Resultat: I ett inledande skede av projektet tog doktorand Malin Andersson, tillsammans med dåvarande projektledaren Camilla Wallin Kupfberg fram rapporten Uppföljning och utvärdering av Fiskeområde Halland. I samarbete med Länsstyrelsen i Halland togs även en SWOT‐analys fram. Detta material redovisades till Jordbruksverket av Camilla Wallin Kupfberg 2014‐03‐06. Under 2014 följde Malin Andersson sedan upp arbetet med rapporten Utvärdering av Fiskeområde Hallands externa projekt där Malin Andersson genomförde djupintervjuer med personer involverade i alla externa projekt. Dessa utvärderingar var sedan även tänkta att ligga till grund för det kommande strategiarbetet inför det nya Havs‐ och Fiskeriprogrammet 2014‐2020. Under 2014 initierades två parallella intresseanmälningar i Halland inom ramen för Europeiska Havs‐ och Fiskerifonden (EHFF), varav en inlämnad av Fiskeområde Halland och den andra av Leader Halland. I det efterföljande, gemensamma strategiarbetet har det varit tydligt att Fiskeområde Hallands avsaknad av egen administrativ organisation har varit en hämmande faktor i deras möjlighet att påverka strategiarbetet, vilket också har haft en negativ inverkan på det fortsatta arbetet med projektet Utvärdering av Fiskeområde Halland 2010‐2013.   Inom Fiskeområde Halland har man lagt stor fokus vid att genomföra projekt som har haft bred förankring inom fiskenäringen, med utgångspunkt från näringens behov och önskemål. Arbetet med Fiskeområde Halland har skapat en dialog och ett samarbetsklimat inom fiskenäringen som man inte har haft tidigare. När Halland nu går in i en ny programperiod med Lokalt Ledd Utveckling känner inte Fiskeområde Halland sig representerad och lyssnad på i den utsträckning som hade varit önskvärt. Under arbetet med att bilda ett nytt LLU‐område har interimsstyrelsen och valberedningen för LLU Halland inte tagit några kontakter med representanter för det halländska yrkesfisket (hav/insjö) och beredningsindustrin. Detta innebär att det i det nybildade LLU Halland endast finns representanter för fritidssektorn inom fisket och därför finns det en överhängande risk att det samarbete mellan fritidsfisket och yrkesfisket som har arbetats fram under den gångna programperioden inte får möjlighet att fortleva. Samtidigt innebär det att den professionella sektorn av fisket i Halland inte kommer att ha något inflytande över de medel som kommer att tillgängliggöras inom ramen för Europeiska Havs‐ och Fiskerifonden.     Journalnr: 2013‐3539 5. Projektet har genomfört en spridningskonferens för att skapa dialog med personer intresserade av fiskerelaterade frågor. I samband med spridningskonferensen presenterades även den utvärdering som arbetats fram inom ramen för projektet. Denna utvärdering samt den rapport som tagits fram i samband med detta arbete finns tillgängliga på Fiskeområde Hallands hemsida, www.fiskeomradehalland.se  

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.