Gruva vid Vättern eller dricksvatten? Vi måste välja!

Vi måste sätta stopp för att Vättern används som skjutbana och soptipp för gruvavfall:

Aktion Rädda Vättern startade på flera orter runt Vättern för tre år sedan och sedan vi bildade förening i maj 2013 har vi nu fått mer än 600 medlemmar, däribland många organisationer, föreningar och företag. Tack vare våra medlemmars ekonomiska stöd och vårt nära samarbete med Naturskyddsföreningarna runt Vättern har vi också fått hjälp av erfarna miljöjurister.

Vi är många som är djupt oroade över att Vättern och dess vatten hotas och vi får ett allt starkare stöd från folk i allmänhet men också från många politiker i beslutande ställning i kommunerna runt sjön.

Vi är djupt oroade över att Tasman Metals provborrar som förberedelse för en gruva i Norra Kärr vid Östra Vätterbranterna, norr om Gränna.

Hela Vättern, med dess stränder och öar är ett Natura 2000-område och Vättern är dessutom en mycket värdefull dricksvattentäkt som nyligen blev vattenskyddsområde.

Vätterns framtida värde som dricksvattentäkt kan inte överskattas: inom en snar framtid kommer kommuner i Örebro län att ansluta till Vättervatten och Vättern är även sannolik framtida vattenförsörjare även för Stockholmsområdet när Mälaren blir otjänlig som dricksvattentäkt.

 

Aktion Rädda Vättern, och alla som bor i området, är djupt oroade över de uppenbara miljörisker som blir en direkt följd av Tasman Metals planer på ett mycket stort dagbrott i Norra Kärr, c:a cirka 200 m djupt, med lakningsdammar som avvattnas av åar och bäckar som mynnar i Vättern. Gruvan ligger i ett vattenrikt område i en sänka som har sin avrinning rakt ut i Vättern. Man planerar att laka fram metallerna i stora lakningsdammar med svavelsyra för att fälla ut metallerna ur det krossade berget. Det blir också enorma upplag av gråberg, tungmetaller och andra gifter:

  • ”Ni får välja, dricksvatten eller gruva.” Det är inte möjligt att skydda Vättern som dricksvattentäkt med ett så stort dagbrott med tillhörande lakvattenbassänger, sandmagasin och dammar som dräneras via bäckar med tillrinning till Vättern, enligt Eva-Lotta Thunqvist, teknologie doktor i mark- och vattenteknik vid KTH. En gruva i Norra Kärr skulle innebära att miljöfarliga restprodukter: uran, torium, höga halter av bly och andra tungmetaller upplösta i mycket stora volymer med svavelsyra måste lagras i dammar under mycket lång tid – och alla gruvdammar läcker, det är alla experter på dammanläggningar eniga om. Det är även stor risk för översvämning vid kraftig nederbörd, vilket spås bli betydligt vanligare i klimatförändringarnas spår.

 

 

 

 

Ingen skulle i dag komma på tanken att lägga en dricksvattentäkt nedströms en gruva. Så varför ska vi då lägga ett miljöfarligt dagbrott i Östra Vätterbranterna intill Vättern? Ett mindre lämpligt läge för en gruva är svårt att tänka sig. Dessutom finns det goda möjligheter att utvinna dess metaller genom återvinning. Vi kan inte både ha gruva i Norra Kärr och rent dricksvatten i Vättern. Vi måste välja!

 

Länsstyrelsen har även gett tillstånd för provborrning efter gas i alunskiffer i Vättern, 16.000 hektar i Vättern som skulle skyddas av Natura 2000, och minst lika stort område mellan Omberg, Motalabukten och Borensberg. Borrningen skall ske i området Sandön, Fjuk och Jungfrun. Alla är naturreservat som skall skyddas av miljöbalken. Alunskiffer är naturens soptipp för bergarter. Vid borrning frigörs miljöfarliga ämnen som tungmetaller, uran m. fl. som läcker och förorenar dricksvatten och grundvatten.

Ingen detaljerad miljökonsekvensanalys krävs för att provborra!

Enligt SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) sprids inkorrekt information om lönsamhet och tillgänglighet av gas. Den lockar hit bolag med hopp om snabba vinster! I enlighet med minerallagen kan Länsstyrelsen hänvisa till mineral eller gas som ett riksintresse och då kan man köra över miljöbalken.

Denna praxis förklaras i läroboken Den svenska miljörätten av Michanek och Zetterberg.

Försvarsmakten har ansökt om att utöka sin övningsverksamhet över Vättern med JAS Gripen, SK60, helikoptrar, transportplan och drönare. Vi måste få till en förändring i den föråldrade delen i Miljöbalken som ger Försvaret gräddfil att använda Vättern som skjutfält. Vättern som har en unik fauna och är dricksvattentäkt för så många människor som också är beroende av Vättern för sin utkomst inom jordbruk, fiske, turism och för fritid och rekreation. Vättern är ett Natura 2000-område vars betydelse för människor och natur är internationellt erkänd och Sverige har förbundit sig att skydda dessa områden. Att förlägga militär övningsverksamhet till Vättern, med stor inverkan på miljön genom buller och utsläpp, förefaller direkt olämpligt, speciellt med tanke på att det finns ett miljöcertifierat skjutfält i Älvdalen som är bättre lämpat för detta ändamål.

Kräv av dina politiker i din kommun och på riksplanet att de klart ta ställning emot:

Att Försvaret använder Vättern som skjutbana

Att Tasman spränger ett enormt dagbrott, med lakdammar med svavelsyra och tungmetaller, nära Vättern

Att Gripen Gas får borra efter gas i Vättern utanför Motala.

Du kan stödja arbetet för att rädda Vättern från förgiftning från gruvor och skjutövningar som förgiftar vår vackra sjö genom att bli medlem i föreningen Aktion Rädda Vättern (ARV).

Medlemsavgift kan betalas till Bg 196-7157

VIKTIGT skriv: Namn, e-mail, Adress och telefon.

Enskild medlem 100:-, familj, 300:- förening och företag 500:-.

Föreningen ARV:s organisationsnummer: 802473-4611.

 

Du är välkommen att höra av dig till Aktion Rädda Vättern (ARV):

Bengt Eriksson, bengt.eriksson@gu.se   tel. 07072078 55

Britt-Marie Gyllensvaan, britt-marie@tolagard.se

Lisa Lennartsson,  lisa.lennartsson@telia.com

Ann-Sofie Andersson,  ansoandersson@hotmail.com

Roland Thörnqvist, mod.utstall@telia.com

http://aktionraddavattern.eu/

https://www.facebook.com/RaddaVattern

https://twitter.com/raddavattern

 

Sverige måste sluta öva krig i dricksvatten

Miljöbalken och Natura 2000 får ständigt stryka på foten. Det visar sig gång på gång att andra, kortsiktiga intressen går före. Om vår miljölagstiftning inte skyddar ett så viktigt naturområde som Vättern, vad skyddar den då? Vi måste få en stramare miljölagstiftning som inte bara skyddar på pappret, utan också i praktiken.

När det gäller gruvbrytning och fossilgasutvinning ser vi samma sak. Vi måste kräva ett tydligt ställningstagande från våra politiker om att lagstiftningen snarast måste förändras eftersom den nuvarande lagstiftningen inte förhindrar långsiktiga irreparabla skador på Vättern.

Miljöminister Lena Ek hävdar att minerallagen inte står över miljölagen i tillämpning. Men i praktiken är det ändå så och det märker man i samband med gruvprospektering och borrning efter gas. Trots att det är ett Natura 2000-område har Bergsstaten enligt minerallagen lämnat tillstånd för provborrning i Vättern, vid Sandö naturreservat, efter gas i alunskiffer. Hur är detta möjligt?

Det finns en juridisk praxis som föklaras i Den svenska miljörätten: Även om Naturvårdsverket har beslutat att ett område är ett riksintresse för naturvård så kan Länsstyrelsen och bergmästaren sätta sig över detta och tillåta gruvprospektering. Det är till och med så illa att om mark- och miljödomstolen i en efterföljande prövning av mineralutvinningen enligt miljöbalken skulle anse att Naturvårdsverkets bedömning är riktig så kan domstolen inte hindra projektet. Det är tydligt att naturvårdsintressen har ett svagare skydd än mineralintresse som regleras av minerallagen.

Så här kan vi inte fortsätta. Vi måste kräva en ändring av lagen!

Vilka andra länder tillåter militära övningar som innebär att man skjuter i sitt eget i dricksvatten? Hur skulle det kunna vara okej att skjuta 69 000 skott i dricksvatten utan krav på rensning. Men fiskare får t.ex. inte använda blysänken i fiskenät.

Vi måste kräva att alla dessa specialbestämmelser för Försvarsmakten och gruvdrift måste ändras och inordnas i en reviderad miljöbalk. Som det är nu tillåts gigantiska miljöfarliga verksamheter som övningsskjutning, gruvor och gasborrning som hotar känslig natur. Länsstyrelserna följer de regler som lagarna ger och tillåter flygövningar och gruvor i eller nära dricksvattnet.

Det finns alternativ för flygets skjutövningar, och de metaller man vill utvinna ur en eventuell gruva vid Vättern kan till stor del fås från återvinning. Det borde vara ett förstahandsval reglerat i lag och mineralstrategi.

EU:s direktiv skulle räcka för myndigheter att skydda Vätterns vatten. Men länsstyrelsen följer svenska regler som tillåter militärens förorening. Egentligen borde all verksamhet kring Vättern krävas på garantier enligt försiktighetsprincipen. Då skulle till exempel gruvverksamheten inte bli av. Vd:n för Tasman Metals AB som vill öppna gruva i Norra Kärr säger att företaget inte kan lämna garantier för att Vättern inte förorenas och vi vet ju vad som hände med gruvan i Talvivaara, Finland, och samma katastrof kan hända i Norra Kärr.

Vättern är ett Natura 2000-område och sjön är ett riksintresse på flera områden. EU:s vattendirektiv kräver att medlemsländerna upprättar åtgärdsplaner för att uppnå god vattenkvalitet. Länsstyrelserna skriver bevarandeplaner, men papper hjälper inte. Detta skydd visar sig gång på gång inte vara värt papperet det är skrivet på, när rent vatten och naturvärden ställs mot andra intressen!

Utan rent dricksvatten finns inte livets viktigaste förutsättningar kvar. Vätterns vatten är en naturresurs som på lång sikt är oerhört mycket mer värd än metaller och gas på kort sikt.  

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.