Fiskodlingar sprider sjukdom och övergödning i Svenska vatten.

Samhällsnyttan med fler jobb äventyrar vårt dagliga dricksvatten i Sverige. Fiskeriverket beviljade flertalet försök i våra näringsfattiga utbyggda källflöden som ett test. Nu har ni läst om Norges fiskodling och även sett den Chilienska odlingen bli ett offer för den röda Listan som WWF skapat, efter programmet ”Uppdrag granskning”  kom det fram att WWF mottagit sponsring av den samma. Dessa odlingar ligger nu på Jordbruksverkets och Länsstyrelsens bord, som nu börjar visa sitt felaktiga val. Sjukdomar och övergött vatten förorenar vårt dagliga dricksvatten i en allt större utsträckning. Samt att allt fler sjukdoms- bilder uppträder hos våra naturliga fiskarter. På sikt hotar det livet under ytan och hade detta varit på land hade folk gått ur hus och hem för att värna om mångfalden. Detta är ett smygande problem och det kommer att skapa mer onytta än nytta för framtiden.

Myndigheternas misslyckanden lyser med sin närvaro och det försvaras som vanligt med jobben, i flertalet odlingar är det anställda från balt-länderna och det visar bara på hur man mörkar inom denna sjuka industri.

I Strömsvattudal finns två fiskodlingsanläggningar som är smittade med bakteriesjukdomen Bacterial Kidney Desease, BKD. Sjukdomen är ofarlig för människor och finns längs den svenska kusten.

http://www.nord24.no/nyheter/article7494768.ece

Fiskodlingarna i Norge släpper ut lika mycket skit som hela Tokyos 12 miljoner människor.

Storumans fiskodling

Bright Water Fish Sweden AB

Mountain Fish Gäddede HB

Vattudalens Fisk AB

Vattudalens fisk AB

Fiskodling vill växa i hemlighet

Landskapsregeringen vill stoppa fiskodling i Finland

Landbaserad fiskodling på Åland

Regelverk kring fiskodlingar

 

Fiskodling Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

unnamed (1)

För den svenska inlandszonen finns ett utrotningsprogram för BKD, eftersom EU har beviljat tilläggsgarantier för att hålla inlandet fritt från sjukdomen.

Smittskyddsläget är generellt gynnsamt i det svenska inlandet, bland annat tack vare den utbyggda vattenkraften. Dammarna utgör migrationsbarriärer, vilket betyder att fisk inte kan röra sig fritt från kusten och uppströms in i inlandet. Migration medför smittrisker och det är heller inte tillåtet att transportera levande fisk från kusten och uppströms. I tillägg har Sverige även restriktioner för import av fisk.

Den BKD-smitta som konstaterats i de berörda anläggningarna för fiskodling i Ströms Vattudal hanteras av Jordbruksverket genom beslut om spärr, slaktning och upprättande av saneringsplan. Länsstyrelsen medverkar i denna hantering.

Kan BKD smitta vild fisk?

Länsstyrelsen har fått frågor kring risken för överförsel av BKD till den vilda populationen av fisk i vattenområdet. Generellt kan sägas att eventuell smittöverföring sker olika beroende på vilken miljö det rör sig om.

– I produktionen finns en mycket högre djurtäthet och djuren kan vara mindre tåliga. Ju högre djurtäthet desto lättare sker överföring av smitta. I den vilda miljön går djuren normalt sett inte lika tätt och därför kan överföring av smitta ske långsammare, säger Länsveterinär Johan Olsson, Länsstyrelsen Jämtlands län.

I en situation där BKD-smittade fiskar finns i det fria, så är risken för överföring av smitta till vild fisk framförallt beroende på:

  • smitt trycket, det vill säga hur många smittade fiskar som simmar runt, samt
  • vilken typ av fisk de smittade fiskarna möter.

Vad gäller BKD så är det laxfiskarna som är mottagliga. Lax och röding är känsligast och kan åtminstone under odlingsförhållanden uppvisa en betydande dödlighet. Härnäst kommer öring. På regnbåge, vilket är den typ av fisk som finns i de nu smittade odlingarna, karakteriseras sjukdomen som kronisk och ger en fortgående låg dödlighet, men angripen fisk kan få en försämrad tillväxt. Även sik och harr skulle kunna bli bärare av sjukdomen. I vattenområdet kring de smittade odlingsanläggningarna lever främst öring, harr och sik, men det har även rapporterats om förvildade regnbågar.

– Det finns forskning som tyder på att det historiskt potentiellt har funnits utbyte av BKD mellan vild lax och odlad regnbåge i Norge och Skottland. Det betyder alltså att det finns en risk för smitta till mottagliga viltlevande fiskarter, men vi vet inte i vilken grad BKD skulle kunna etablera sig hos de vilda laxfiskarna i vattenområdet och vilken betydelse det skulle få. Länsstyrelsen och Statens veterinärmedicinska anstalt försöker nu finna medel för att inventera huruvida smittan finns i den vilda populationen, säger Länsveterinär Johan Olsson.

Mer information om fisksjukdomen BKD kan läsas på Statens veterinärmedicinska anstalts hemsida, se länk till höger BKD

Negativa konsekvenser för Fisketurismen 

och ortsbefolkningen. 

Dricksvattnet blir hotat.

Smittspridning och rymningar hänvisar Sportfiskarna till

Vattudalens fisk.

Vattenbruk

Sjukdom tvingar fiskodling att slakta ut all fisk

Fiskarna har visat sig vara drabbade av den smittsamma njursjukdomen BKD och för att få bukt med den har Jordbruksverket beslutat att hela odlingen, alla kassar, måste tömmas.

Men fisken är inte farlig att äta och företaget får därför låta fiskarna växa till sig till de ska slaktas och säljas, som vanligt. Det skriver Östersunds-Posten.

Det här är det enda utbrottet av sjukdomen BKD i Sverige, just nu och det är oklart hur smittan kommit till fiskodlingen i Strömsund.

Veronika Andren på Jordbruksverket upplyste mig igår om att  regnbågsfisken i fiskodlingen i Vattudalen har fått sjukdomen BKD som drabbar vilda lax-fiskar,öring,röding, lax.

Veronika upplyste mig att ärendet håller på att handläggas och ännu finns det inte tagit något beslut från Jordbruksverket tidsramen när den smittade slakten ska göras. Vattudalens fiske får minst ett år på sig. Mycket allvarligt när den smittade fisken smittar laxfixkar.

Bakteriell njursjukdom Från Wikipedia, den fria encyklopedin

Bakteriell njursjukdom ( BKD , även kallad vit koka sjukdom ) är en systemisk infektion som orsakas av bakterien Renibacterium salmoninarum . Sjukdomen drabbar populationer av vilda laxfiskar . BKD upptäcktes ursprungligen i skotska floderna Dee och Spey 1933.

Jordbruksverket har beviljat 1 år innan den slaktas ut. I fjol var fiskodlingen i Hetögeln nära Gäddede drabbad av samma sjukdom är det den som nu runnit ner till Vattudalen? Kommer smittan därifrån?

Fisken blodas och transporteras på lastbil till Åland och fiskfodret kommer på lastbil från Holland. Vad är det för miljötänk? Jag är jätte orolig för den smittade fisken i Vattudalens fiskodling kommer att smitta de naturliga laxfiskarna öringen,röding,siken och harr. Sättfisken har satts ut i kassar innan Strömsunds kommun haft möte som ska var den 16/10.

Är det ok? Vet kommunen att kassarna är desinfekterade. Har någon kontrollerat detta?

Jag har pratat med Charlotta Axen på Statens Veterinär Anstalt, som har  sökt pengar för att undersöka om de naturliga laxfiske stammarna blivit smittade av BKD, men tidigas om 1 år. Risken är att de naturliga laxfiskarna kan bli smittade. Förra året var det samma smitta i fiskodlingen i Hetögeln och eftersom vattnet rinner förbi den nu smittade fiskodlingen, så kan smittan komma därifrån tror Charlotta Axen (SVA) och länsveterinär Johan Olsson. Stor risk att sättfisken också blir smittad. Det kan ingen ge ett säkert svar på. Nu är det viktigt att skydda Vattudalens ädelfiske innan det är försent.

Tänk på att Eon nu tar ett bra ekologiskt miljöansvar,genom att skapa omlöp i Norrströmmen och planera lika i Stamseleforsen och utloppet av Vattudalen i Ulriksfors.

Stor risk att den smittade fisken  simmar ner i  Faxälven och  Ångermanälven och smittar de  befintliga ädelfiske-stammarna.

Svar på mail från mig till  Annika Berglund som skriver att……….

Fiskodling är inte anmälnings- eller tillståndspliktigt enligt miljöbalken om man använder mindre än 1,5 ton foder/år. Så länge man inte har använt mer än så behövs därför egentligen ingen kontakt med miljö- och byggnämnden. I det här fallet har företaget gjort en anmälan om fiskodling med en foderanvändning på mellan 1,5 och 40 ton foder/år. Anmälan ska göras i god tid (praxis ca 6 veckor) innan verksamheten påbörjas. Man får påbörja verksamheten innan nämndens beslut är klart, men löper då risk att få upphöra med verksamheten eller göra förändringar om nämnden kräver så. Vattudalens Fisk har alltså inte begått något formellt fel genom att påbörja verksamheten före nämndens sammanträde.

Platsen utanför Gärdnäs har bedömts vara lämplig ur smittskyddssynpunkt av SVA.  Miljö- och byggavdelningen har inte större kunskaper om spridning av djursjukdomar än SVA och utgår därför från deras bedömning.

Kassarna desinficeras genom rengöring, desinfektion med Virkon och torkning. Utbrottet av BKD har betytt mycket arbete och kostnader för företaget. Det känns orimligt att tro att de skulle vara så ointelligenta att de sätter in frisk sättfisk för stora belopp i smittade kassar. Vid min inspektion i Linjeviken 2014-09-17 fanns torra kassar som låg uppe på land. Jag kan naturligtvis inte garantera att de är de som har använts, men något annat verkar orimligt. Jordbruksverket har tillsynsansvar över att smitta inte sprids  från de spärrförklarade odlingarna och att företaget följer de restriktioner som gäller i Jordbruksverkets beslut om spärrförklaring. Vad jag har förstått finns en utsedd veterinär som ska bedriva den praktiska tillsynen.

Med vänlig hälsning

Annika Berglund

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Strömsunds kommun

Telefon: 0670-163 81

Mobil: 070-336 03 76

annika.berglund@stromsund.se

Både Strömsunds kommun och Länsstyrelsen i Jämtland verkar ha små möjligheter att stoppa denna fiskodling ,trots osäkerheten med den smittade fisken, som också kommit ur kassarna och sprider sig. Eftersom ingen myndighet kan säga att fiskodlingen är miljösäker, så förstår inte jag att den inte kan stoppas förrän man har fakta om konsekvenserna av smittan.

Var god läs om konsekvenserna som fiskodlingen i Storuman inneburit. Augusti 2007, ska vi acceptera?

Publicerad 8 januari 2014 (uppdaterad 8 januari 2014)

DEBATTARTIKLAR Många i Storuman känner stor oro för att dricksvattnet kommer att förödas. Skälet: en planerad utökning av en redan omodern fiskodling. Lokaliseringen utgör en potentiell föroreningsrisk. Företaget måste tvingas gå över till odling med modern teknik, där fisk odlas under kontrollerade former i bassänger på land. Så kan kostsamma domstolsprocesser undvikas.
Det skriver Arne Ferry, Storuman.

På debattplats i DN uppmanar (2/1) nio forskare och experter att Sverige måste bli bättre på att kontrollera vårt dricksvatten. V-K följer upp dagen efter med inlägg om att vårt grundvatten är en oskyddad resurs.

Vi i Storuman känner nu en stor oro för att vårt dricksvatten kommer att förödas. Oron beror på att Överumans fisk AB planerar utökning av fiskkassodling, med 3 600 ton utanför Kaskeloukt, ovanför dricksvattenintaget vid Brännholmen.

Lokaliseringen utgör en potentiell föroreningsrisk. Platsvalet måste komma till allmänhetens kännedom och avvisas.

Överumans fisk AB bedriver omodern fiskodling i öppna kassar i Storuman. Miljön har förorenats, alltsedan starten 1998. Kommunbor ska begära att företaget tvingas gå över till odling med modern RAS-teknik, där fisk odlas under kontrollerade former i bassänger på land. Då kommer vi få behålla vårt friska dricksvatten i samhället och undgå kostsamma domstolsprocesser.

I ett debattinlägg 11 december i fjol nämnde jag att en RAS-anläggning (Recirculating Aquaculture System) finns i Danmark och är ekonomiskt lönsam.

Företaget Langsand Laks – Danmark har visat att produktionskostnad i RAS-anläggning ligger (2011) för lax på 25 norska kr/kg och att motsvarande kostnad i öppen kassodling är cirka 22 norska kr. Denna skillnad är marginell när vi beaktar att priset på lax kommer att öka med 16-26 procent under året. (Källa: UnderCurrentNews, feb 2013).

Vad som talar för RAS-odlingar är att de kan placeras var som helst på land. En effektiv hållbar produktion kan skapas där kontroll av odlingsmiljö, temperatur och utsläpp av näringsrikt vatten kan övervakas. Mer fisk per tillsatt foder erhålls och en högre överlevnad.

Bakterier, parasiter eller virus från yttre miljö släpps inte in. Inre miljön blir sjukdomsfri. Så vaccinering av fisken, behandling med antibiotika eller kemikalier behöver inte tillgripas. Inga yttre riskfaktorer som rymningar, eller söndertrasade kassar med massflykt av artfrämmande fisk kan ske och störa ut den befintliga ekobalansen.

RAS-odlingar innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hållbar verksamhet till gagn för människor och miljö. Dricksvattnet i Storuman kommer inte att utsättas för föroreningsrisk vid RAS-odling. Av den anledningen så skall ingen annan odlingsform få tillämpas, eftersom denna odlingsform numera är kommersiellt konkurrenskraftig.

Det finns ett medlemsförslag i Nordiska rådet om fiskodling i recirkulationsanläggningar: Ledamöterna föreslår att Nordiska rådet uppmanar de nordiska ländernas regeringar att:

  1. a) Gemensamt anta en nordisk ståndpunkt om att Östersjön, med tanke på sin miljömässiga sårbarhet, utgör ett lämpligt pilotområde för recirkulationsanläggningar (RAS) inom ramen för EU:s gemensamma fiskeripolitik.
  2. b) Arbeta för att utveckling av fiskodling i RAS-anläggningar stöds och prioriteras i EU:s gemensamma fiskeripolitik

Överumans fisk höll den 22 november informationsmöte för allmänheten gällande Kaskelouktodlingens etablering. Planen är att 3 600 ton fisk skall odlas vid två lokaler i öppna kassar. Deras placering har beskrivits sedan strömmätningar med SMHI:s hjälp utvärderats. Vad vi närvarande kunde konstatera var att all förorening kommer att sköljas längs Luspholmens södra strand, utanför vårt friskvattenintag vid Brännholmen.

3 600 ton fiskodling motsvarar fosforutsläpp på 32,8 ton och kväveutsläpp på 157,7 ton.

Biomassan från kassarna blir 1,9 miljoner kilo. Dessutom spolas bakterier, virus och parasiter ut från kassarna. Totat blir verksamheten en enorm gödselkanon som förorenar Uman.

Min fråga till konsulten Tina Hedlund om risk för förorening av vårt dricksvatten föreligger, besvarades med att: ”Kommunen som Överumans fisk har samrått med har ej framfört några synpunkter på det”. Men frågeställning till kommunen var: Ser ni någon risk med att en utökad fiskodlingsverksamhet kommer att påverka dricksvattenkvalitén i det kommunala vattnet? I så fall på vilket sätt?

Tekniska chefen Debora Jonssons svar: ”Vi har ingen uppfattning om risker vid utökad fiskodlingsverksamhet, inga prover är tagna på Uman. För att svara på frågan måste en utredning genomföras. Det är inte vår uppgift”.

Nej – så är det. Lagen anger att det är verksamhetsutövaren som är skyldig tillhandahålla informationen. Genom bevisbördans placering skall företaget, enligt miljöbalken (kap 2. § 1) visa att inga risker eller potentiella skador kan uppstå. Men Överumans fisk kan inte ”visa” att det är riskfritt att förlägga fiskkassar ovanför kommunens dricksvattentäkt.

Klart är dock att Uman har en amplitud på sju meter. Det innebär att rörelser sker mellan grundvatten och ytvatten. Den lilla grusbädd som skiljer vattnet åt är inte ett tätt skikt. Bakterier och virus är små och passerar med lätthet genom grusbädden, i likhet med toxiska växtskyddsmedel som debattartikel i DN behandlade. Vattenrörelserna går i båda riktningarna mellan ytvatten och grundvatten.

Om Överumans fisk vill föreslå att företaget infogar regelbundna vattenanalyser i sitt eget kontrollprogram, sedan tillstånd beviljats, så är det inte en framkomlig väg. Företagets skyldighet är att visa före verksamhetsstart att inga risker finns med planerad verksamhet.

Genom att gå över till RAS-anläggningar kommer mycket av kostsamma MKB utredningar besparas verksamhetsutövaren. Snabbare handläggningstider av ansökningar blir följden och en bättre verksamhetsöverblick. Samtidigt utgallras riskkapitalbolag vars målsättning är snabba pengar utan egen kapitalinsats. De som kommer att gynnas är de långsiktigt verksamma aktörerna. Samhället självt kommer att gynnas genom att kostsamma domstolsförhandlingar begränsas till ett minimum.

Arne Ferry

 

Toppmodern fiskodling i Storuman fungerar väl.

Publicerad 21 januari 2014

DEBATTARTIKLAR Överumans fisk bedriver fiskodling i toppmoderna anläggningar och använder bästa möjliga teknik. Den samlade bilden är att verksamheten ger en mycket ringa påverkan. tillsynsmyndigheterna har inga anmärkningar. Oron att en utökad verksamhet skulle påverka sjön negativt och påverka den kommunala vattentäkten är obefogad.
Det skriver Carina Mattsdal, kvalitetssamordnare vid Överumans fisk AB.

Ett antal artiklar har skrivits om vår fiskodlingsverksamhet och samtidigt angetts många felaktiga fakta. Det är nödvändigt att ge en korrekt bild av vår verksamhet.

Överumans fisk bedriver fiskodling i toppmoderna anläggningar och använder bästa möjliga teknik. Vi har ett mycket tydligt miljötänkande och har genom mycket omfattande utredningar en god insikt i vår miljöpåverkan.

En samlad bild av samtliga utredningar som vi har genomfört visar att verksamheten medför en mycket ringa miljöpåverkan. De planer på en utökad odlingsverksamhet i Storumans regleringsmagasin som finns föregås av omfattande utredningar för att bland annat finna bästa möjliga lokalisering och bedriva en verksamhet som är väl förenlig med omgivande miljö.

Vi har via vår nya ägare genomfört stora investeringar under de senaste åren och använder bland annat en avancerad datastyrd utfodringsutrustning. Detta säkerställer att utfodringseffektiviteten maximeras eftersom varken vi eller miljön gynnas av en för hög utfodringsmängd.

I artiklar har hävdats att fiskodling på land i tråg är möjligt och att det skulle vara ett bättre alternativ till kassodling. Det är inte möjligt vid matfiskodling och även mark- och miljödomstolen har påtalat att kassodling är ”bästa möjliga teknik”. I företagets toppmoderna slakteri på Luspholmen finns både en effektiv slaktmaskin som har halverat vattenförbrukningen vid slakt av fisk och ett eget vattenreningsverk innan det går till det kommunala reningsverket, något som vi troligen är helt ensamma om i Sverige!

Under 2008 och till viss del 2009 fanns problem med vattenmiljön utanför Luspholmens fiskodling. Denna påverkan har minskats väsentligt dels genom de investeringar som har genomförts och dels genom att företagets rutiner har förbättrats. Överumans fisk har också låtit genomföra många omfattande undersökningar och analyser av vattenmiljön av objektiva företag.

Den samlade bilden är att verksamheten i dag ger en mycket ringa påverkan. Det finns inte någon anmärkning på fiskodlingsverksamheten från tillsynsmyndigheterna.

Enligt de kontroller som genomförs på odlingar i Sverige har Sverige ”ett mycket gott fiskhälsoläge” och inlandet är helt befriad från samtliga virusinfektioner som är listade inom EU. Överumans fisk arbetar naturligtvis hårt för att förhindra uppkomst av fisksjukdomar i odlingen.

Eftersom fisk som sätts i kassarna är friska och kontrollerade vid leveransen utgör den vilda fisken den största risken för att få in en smitta till odlingen. Detta undviks genom att hålla goda förhållanden för fisken i våra odlingar vilket upprätthåller ett gott immunförsvar hos den odlade fisken.

Därmed varken behövs eller används vaccinering, förebyggande antibiotikabehandlingar eller kemikaliebehandling av fisken – till skillnad mot vad som emellanåt anförts om vår odling. Om ett sjukdomsutbrott trots allt skulle inträffa behandlas fisken i samråd med veterinär och dokumenteras noggrant.

Överumans fisk har två fiskodlingar (Ankarsund och Luspholmen) och ett slakteri (Luspholmen) i Storumans kommun. I dag arbetar cirka tretton heltidsanställda samt ytterligare ett antal säsongsanställda personer inom kommunen.

Vi ser även en stor potential att utöka vår verksamhet i Storumans kommun. De viktigaste anledningarna är att uppbyggda moderna anläggningar samt personal i kommunen redan finns och att Storumansjön trots befintliga odlingar fortfarande är näringsfattig och att den nuvarande näringshalten tillåter ytterligare odlingsverksamhet. Vid en utökning av verksamheten bör ytterligare 10-15 personer inom kommunen kunna anställas.

Inför planerna på en utökning av verksamheten har grundliga undersökningar genomförts för att välja bästa möjliga lokalisering för den utökade verksamheten. Bland annat har omfattande modelleringar av vattenströmmarna utförts i hela Storumansjön. Detta för att kunna välja den lokalisering som ger minsta möjliga påverkan på bland annat närboende. Såvitt vi vet är detta det mest omfattande utredningsprogram som genomförts i Sverige inför planer på en ny odlingsverksamhet.

Den nya odlingen på 3 600 ton foderförbrukning som planeras kommer att fördelas på två lokaliseringar utanför Kaskeluokt, varav den lokalisering som kommer att ligga närmast Storuman är placerad cirka 1,5 mil uppströms samhället. Om tillstånd ges för den sökta verksamheten planeras odlingsverksamheten i Ankarsund att halveras och odlingsverksamheten vid Luspholmen flyttas, vilket medför att den verkliga utökningen är 2 350 ton.

Denna utökning bedöms inte påverka sjön negativt. Sjön är naturligt näringsfattig men har fått ännu lägre produktivitet sedan vattenkraftsregleringen och kommer även fortsättningsvis att innehålla låga halter av näringsämnen.

Vidare har det anförts en oro att fiskodlingen kan påverka den kommunala vattentäkten negativt men våra utredningar ser den risken som obefogad. För att utreda den planerade nya verksamheten håller vi på att ta fram en så kallad miljökonsekvensbeskrivning.

Under denna process utreds alla konsekvenser, positiva och negativa som den planerade verksamheten kan få, samt hur man ska minimera eventuell negativ påverkan. En öppen samrådsprocess har under det senaste året hållits med alla berörda parter, bland annat allmänheten. Planerna är därmed inte alls dolda för allmänheten vilket har påståtts.

Ett antal av de närboende var negativt inställda till vår verksamhet under 2009. Det är däremot inte vår bild av den nuvarande situationen efter genomförda förbättringsåtgärder.

Under samrådsprocessen för den utökade odlingen har den allmänna inställningen till planerna varit positiv. Vi vill i detta sammanhang även lyfta fram att vi gärna ser att allmänheten tar kontakt med oss direkt vid funderingar eller synpunkter, då de enda synpunkter vi hör om vår verksamhet är de som återfinns i tidningsartiklar.

Carina Mattsdal

replik: Tekniken är inte modern, kontrollen brister

Publicerad 7 februari 2014

DEBATTARTIKLAR Carina Mattsdal hävdar att Överumans fisk AB bedriver modern fiskodling i Storuman. jag hävdade motsatsen 11/12. Modern fiskodling, RAS-odling (Recirculating Aquaculture System), bedrivs i landbaserade bassänger. I Danmark, Hirtshals, har produktionen 2 000 ton regnbåge kontrakterats och här utvidgas den nu till 6 000 ton. RAS-odling är numera att anse som ”bästa möjliga teknik”.

Inför nyetablering av fiskodling, 3 600 ton utanför Kaskeloukt med gammal teknik, hävdar Överumans fisk att god information och en öppen samrådsprocess hålls med allmänheten. Man agerar ärligt. Företaget menar att framförd kritik i olika sammanhang är oberättigad.

Vi har en annan uppfattning. Överumans fisk redovisar Inga förorenings- och gödselvolymer. Utlovade strömmätningar 2013, som SMHI skulle utföra utanför Blaiken, har inte gjorts. Detta trots att företaget speciellt lovat att så skulle ske. Ej heller har mätningar utförts utanför dricksvattenintaget vid Brännholmen, ett önskemål närboende framfört.

Vi anses hysa obefogad oro för att vårt dricksvatten kan förorenas. Det påstår företaget trots att ingen utredning styrker detta!

Vid egenkontroll, Okulärbesiktning 2012, ”ser” Överumans fisk under sex dar små föroreningar. Inga foton tas, endast journalanteckning görs (titta men inte se). Närboende visar 28 dar med drygt 200 foton. Vid dykinventering av sediment våren 2008 fanns 1 300 kubikmeter som ökade till 3 000 vid höstmätningen – för att 2009 uppgå till cirka 6 000 kubikmeter.

Företags Tina Hedlund skriver i sin miljörapport för 2009 att dykinventering numera ingår i egenkontrollprogrammet. Men 2010, 2011 och 2012 utfördes ingen sedimentdokumentering. Varför då? Frågan riktade jag till vd Jorma Leed vid företagets informationsmöte 28/11. Uppenbarligen var han ovetande om att inga dykningar företagits och bollar frågan vidare till Hedlund. Som svarar att så är det – varvid pinsam tystnad uppstår. Kan ”någon” bara ta bort dykinventeringen ur egenkontrollen utan vd:s kännedom?

Mark- och miljödomstolen höll sammanträde i Storuman 19/11 2013. Min fråga till Tomas Rydström, länsstyrelsen, om varför dykinventering inte utförts besvaras med att han saknade all kännedom om att dykning skulle ske, och hur den skulle utföras. Rådman Lars Nyberg bollade frågan vidare till Tina Hedlund och Mattias Åkerstedt för Överumans fisk. Samtliga förnekar någon kännedom om sakfrågorna!

Men det var ju Rydström som formulerat anvisningarna! Åkerstedt talar med Rydström på telefon som får muntliga anvisningar. Dessa sänds sedan som ett skriftligt meddelande till Åkerstedt 2010-10-29, något mer utförliga. Alltså utan skamkänsla sitter företagets representanter tillsammans med länsstyrelsens tjänsteman och blåljuger domstolen rakt i ansiktet under sammanträdet. Är detta vad Carina Mattsdal anser vara en ”öppen, ärlig, uppriktig samrådsprocess” med allmänhet och myndigheter?

Det är hög tid att de lokala politikerna tar ställning och räddar vår miljö.

Arne Ferry
Storuman

Kritiserad fiskodlare tittar på andra lösningar

Publicerad 12 juni 2008

STORUMAN I veckan har Överumans Fisk hållit samråd med allmänheten i samband med att företaget ska söka nytt miljötillstånd för sin fiskodlingsverksamhet på Luspholmen.
– Kritiken från närboende har inte varit helt obefogad och vi vill naturligtvis förbättra verksamheten, säger företagets administratör Jussi Kähäri.

Fiskodlingen har kritiserats för att släppa ut dålig lukt och att en fetthinna ibland bildats i vattnet. Under våren har Överumans Fisk hållit samråd med länsstyrelsen, kommunen och fiskevårdsområdet och i tisdagskväll hölls samråd med allmänheten.
– Innan vi lämnar in ansökan vill vi höra synpunkter från de närboende och samråden fortsätter i augusti för att se hur situationen upplevts den här sommaren, säger Jussi Kähäri, administratör vid Överumans Fisk.
Företaget tittar även på möjligheten att flytta delar av produktionen till en annan plats.
– Är bara kostnaderna rimliga så kan flera olika alternativ vara intressanta, säger Kähäri.

Negativ uppmärksamhet
Till hösten söker företaget nytt miljötillstånd och det är möjligt att produktionen kommer att ökas med 200 ton.
– Men vi vill lyssna på allmänheten först och inget företag tjänar på negativ uppmärksamhet, säger Jussi Kähäri.

Storuman

Nej till Ferry, Ja till mer fisk

lyssna på Fery: ”Fiskodling är en gödselkanon”

Ferry: ”Fiskodling är en gödselkanon”

(1:19 min)

 Arne Ferry i Storuman förlorade i mark- och miljödomstolen. Fiskodlingen i Storuman får utöka med ett fiskslakteri. De ökade utläppen är försumbara, står det i fredagens dom.

Publicerat fredag 17 januari kl 14:30

– Fiskodlingen är som en gödselkanon i Storumansjön.

Det säger Arne Ferry som har överklagat tillståndet för Överumans fisk att få utöka med ett fiskslakteri. Men idag kom mark- och miljödomstolens dom som avslår överklagandet och ger tillstånd till utbyggnaden. Utsläppen är försumbara, menar länsstyrelsen och miljödomen. En bedömning som Arne Ferry ifrågasätter.

– Det stämmer nog om man räknar på mängden kväve- och fosforutsläpp jämfört med allt vatten i sjön och älven, men de har ju bra gjort en teoretisk beräkning av genomsnittet.

– I praktiken sprids ju inte föroreningen jämnt. Vi som bor här har fått stränderna förstörda, det går inte att bada på sommaren utan att bli doppad som en ljusveke i fettet som flyter på ytan.

Arne Ferry tänker inte överklaga domen, men däremot har han inte gett upp kampen om den nya utbyggnad av fiskodlingen som planeras i Umeälven:

Bilder

Fiskodling. Foto:TT

Företaget Vattudalens fisk i Strömsund tvingas nu slakta ut all fisk i sin fiskodling i Vattudalen.

Fiskodlingens framfart i Storuman

Strandkant april 2008

Stenarna som placerats i vattnet förra året har samlat på sig en hel del organiskt material till följd av fiskodlingens lagvidriga framfart.

Fiskodlingen har haft nästan dubbelt så många kassar än vad som varit tillåtet. Överumans Fisk AB, har således medvetet struntat i allt vad regler och bestämmelser heter. Om de inte får ett ordentligt straff tappar man ju helt förtroendet för myndigheterna, och det värsta är väl att det oetiska företaget kommer att fortsätta förstöra för invånarna i Storuman.

Bilderna är tagna hundratals meter medströms från fiskodlingen.

Effekterna av fiskodlingens oseriösa företagande sprider sig även mot Stensele. Bilderna är tagna sent 2007 i kanalen mellan kraftverket och Stensele.

Umans botten, augusti 2007

Bilder från Umans botten tagna av dykare.

Dykaren har stuckit hål på en algbubbla, varvid gas bubblade upp från hålet.

Övergödningen stärker sitt grepp om Umans botten.

En bild säger mer än tusen ord.

April 2007, är det så här en frisk sjöbotten ser ut?

Här ser Ni vad som håller på att hända med botten under hängbron. Fiskslemmet från fiskodlingen blir till alger i spindelvävsformer.

Augusti 2007, ska vi acceptera att Storumans vatten ser ut så här?

Strandkant på Strandvägen. Läge för kallsup?

Fiskslem i spaghettiliknande former. Hungrig?

Idyllisk strandkant för kvällsdopp. Fiskslem.

Länsen verkningslös

Efter påtryckningar har Överumans fiskodlling placerat en läns och menar att det ska räcka för att begränsa nersmutsningen av våra vatten. Tyvärr är länsen i det närmaste verkningslös, så här ser det ut nedanför radhusen på Strandvägen, således fortsätter odlarna att förstöra Storumans vatten. Bilderna tagna i oktober 2007.

Kanalen mot Stensele

Effekterna av fiskodlingens oseriösa företagande sprider sig även mot Stensele. Bilderna är tagna sent 2007 i kanalen mellan kraftverket och Stensele.

Umans botten, augusti 2007

Bilder från Umans botten tagna av dykare. Dykaren har stuckit hål på en algbubbla, varvid gas bubblade upp från hålet. Övergödningen stärker sitt grepp om Umans botten. En bild säger mer än tusen ord.Arne Ferry förlorade i mark-och miljödomstolen.

Foto: Örjan Holmberg/SR

Sammanfattningsvis kan det fastställas att dom högt  uppsatta målen för vattenbruk äventyras och vårt färskvatten är hotat. Läs den utredning som är gjord av Svenskt vattenbruk.S veriges mål att förgöra dom redan förstörda kraftverks dammarna med svavel osande fiskodlingar är en flopp. Länsstyrelsen tar inte tag i frågan på allvar. Detta är Sverige 2014!, då man försvarar jobben till bristningsgränsen! Att det sen är utländska ägare bakom är än mer skrämmande.

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.