Fiskodlingar Sverige 2015

Detta är de insändare samt svar och repliker som publicerats i tidningarna örnsköldsviks allehanda/tidningen ångermanland skapade/besvarade av bland andra jussi kähärä bright water fish

Läs mer här genom att klicka på texten

Stöd strävan här: https://www.facebook.com/BevaraVarldsarvetHogaKusten

 http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/malaren-vard-127-miljarder-om-aret

Publicerat 2014-10-29

Miljöprövningsnämnden har nu gett tillstånd till utökad fiskodling i Omnefjärden. Men längs med Höga kusten finns en växande kritik mot de öppna fiskodlingarna eftersom de läcker stora mängder näring rakt ut i vattnet. De boende ser konsekvenserna i form av algblomningar, döda illaluktande bottnar och igenväxande vikar. Men det finns smarta sätt att odla fisk. Naturskyddsföreningen släpper nu en rapport om hur det svenska vattenbruket ska kunna växa hållbart och skapa nya jobb i glesbygd.

Öppna fiskodlingar läcker näring rakt ut i vattnet. Det är som att vi skulle tillåta ett avloppsrör från gödselstacken rakt ut i sjön eftersom 60 procent av näringen till fiskodlingarna går rakt ut i det omgivande vattnet. Odlingen sker ofta i redan övergödda områden och det foder som används bidrar till det globala överfisket.

Den situationen vi i dag ser i sjöar och hav längs med Höga kusten finns på flera håll i landet. Att dessa odlingar har kunnat få och får fortsatt förnyade tillstånd till odling i Östersjöns kustområden är beklagligt och förvånande. Övergödningens konsekvenser är i dag väl kända och fruktade, inte minst i Östersjön. Därför har Sverige genom internationella överenskommelser på Östersjönivå, men också genom bindande direktiv på EU-nivå, tagit på sig att minska tillförseln av kväve och fosfor till Östersjön, inte öka.

Det finns i dag betydligt miljösmartare fiskodlingsmetoder. De så kallade recirkulerande systemen, där vattnet renas och återanvänds, läcker varken näring eller medicinrester. Det medför också en mycket mindre risk för rymlingar och smittspridning till vilda bestånd. Dessa växer nu fram i stora delar av världen, inte minst Danmark. Men kostnaderna för produktionen är fortfarande högre än för kassodling, framförallt för att kassodlingar inte betalar för den skada de ställer till med i miljön.

Därför skulle vi önska att länsstyrelserna ställde högre miljökrav på odlingarna. Detta skulle i realiteten innebära förbud mot kassodlingar i redan näringsbelastade vatten och i vatten som är naturligt näringsfattiga. Vi skulle också vilja se att Jordbruksverket satsade betydligt mer resurser på att utveckla och stödja recirkulerande odlingar. Att odla fisk och skaldjur är något vi bör göra i betydligt större omfattning än idag, men det ska göras på land.

För att fiskodling verkligen ska kunna bli det nettotillskott av marint protein som vi efterfrågar, behöver foderfrågan också hanteras. Att mata odlade fiskar med mer vilda fiskar än vad som produceras i odlingen är inte hållbart. Myndigheterna måste därför satsa på att ta fram foder som inte är baserade på fisk. Först när ett hållbart foder finns på marknaden kan odlare och konsumenter göra ett val. Vi måste också äta och odla mer arter som inte behöver foder alls, som musslor och ostron.

Nu finns för första gången mycket pengar till en hållbar utveckling av det svenska vattenbruket genom EU:s havs- och fiskefond. Vi vill se dem spenderas smart så att vi i framtiden kan hitta svenska hållbart producerade fiskar och skaldjur i våra fiskdiskar. Det kommer att ge mer fisk, fler nya jobb och en mindre övergödd Östersjö. Alla vinner helt enkelt.

Mårten Wallberg, vice ordförande Naturskyddsföreningen

Susanne Rantakokko, ordförande Naturskyddsföreningen Västernorrlands län.

Staffan Landström, ordförande Naturskyddsföreningen Västerbottens län

 

Jussi Kähäri, Bright Water Fish svarar på detta:

Fiskodling på land kan få konsekvenser
Naturskyddsförening hävdar på Allehanda.se den 29/10 att landbaserade fiskodlingar löser allt. Egentligen kan förändringar i vatten i stort bero på en kombination av åtskilliga utsläppspunkter, klimatförändringar och så vidare. Alger i sig är inget ovanligt fenomen i vatten.

Kan ett problem bli en möjlighet? Skulle man på något sätt kunna odla och förädla alger i närheten? Dessutom är skadorna inte bestående enligt till exempel British Ecological Society i Skottland som studerat effekter efter att fiskodling flyttats.

Landbaserad odlingar har en stor påverkan på landskapsbilden. Det blir mycket större ekologiskt fotavtryck genom bygget, material och energibehov. Finns det riklig tillgång till grundvatten? Ska energin produceras med vattenkraft, vindkraft eller kärnkraft? Hur ska stora mängder slam hanteras på land? Det går inte automatiskt att sprida på åkermark utan konsekvenser. Klimatutsläppen kan öka i produktionen genom ökade interna transporter.

Om vi börjar bygga landbaserade odlingar, kommer branschen sannolikt att lokalisera sig på ett helt annat sätt. Jobben försvinner från Norrland och anläggningar byggs nära storstäder för att kompensera ökade produktionskostnader med kortare transporter till kunder.

Det kan också hända att nya anläggningar byggs till helt nya låga kostnader, till exempel i Östeuropa för att få ned kostnaderna och att fisken sedan transporteras till Sverige. Skulle denna utveckling gynna klimatet? Har Naturskyddsföreningen och övriga kritiker verkligen gjort en analys av konsekvenserna i sin helhet?

Jussi Kähäri

Bright Water Fish

 

Repliker på Jussi Kähäris svar:

Tipota (Lena Hjärpnes signatur)

 

Bäste fiskodlare!

Tänkte skriva ett längre svar men förstår att det inte är lönt. Du är ju förespråkare för den gamla metoden att odla rovfisk i öppna kassar där foderspill och fekalier sprids under kassar, utanför kassar och ut i fjärdarna.

Tänkte bara ge dig ett råd eftersom du har så många funderingar kring odling av fisk i slutna system:

Tag kontakt med RAS-anläggningen i Hirshals i Danmark så får du säkert svar på hur man löser vattenfrågan, transportfrågan, avfallsfrågan m.m.

Ålands Fiskförädling Sverige AB skickar ju sina strupskurna fiskar i transport från Höga Kusten i bilar (och båtar) till slakteriet på Åland för slakt/förädling – ack ja!

Hur sköter du avfallsfrågan d v s fiskbajs och foderspill? Nej, förstås, det var en dum fråga. Det går ju rakt ut i vattnet utan rening……

Odla och förädla alger? Har vi inte nog med alger redan?

  1. Fiskodlingar i öppna kassar är inte en naturlig del i landskapsbilden precis! DS.

Replik från Nils-Erik Vigren föreningen Rädda Höga Kusten

Du ifrågasätter den 6/11 -14 om Svenska Naturskyddsföreningen och övriga kritiker verkligen har gjort en korrekt analys, när vi klart förordar landbaserad, recirkulerande teknik för vattenbruk. Fortsätt gärna att argumentera för din föråldrade teknik, den med öppna kassar från 1960-talets Japan, som medför att fekalier och överblivet foder övergöder våra en gång rena vatten. Inte för att jag kan påverka dig, till vissa människor talar även SNF förgäves, men det finns en bred allmänhet i Sverige som helt utan analys förstår vad som är bra för vår vattenmiljö! Varje gång Du går ut med en insändare får jag kommunicera med dessa insiktsfulla människor! Toppen!

Ditt mål är att bli den största fiskodlaren i Sverige! På tre olika platser i jämtländska Storsjön tänker Du odla 6 000 ton! Bygga slakteri och skapa 30 nya jobb! Utgår ifrån att Du, liksom Olof Karlsson, Sveriges idag största fiskodlare, också vill ha 20 miljoner i bidrag för att smutsa ner? Kanske 20 miljoner i statligt rikskapital? UM-lax AB fick ju!

I en av dina miljökonsekvensbeskrivningar står att läsa: ”Den lokala påverkan från odlingen är däremot mer svårbedömd… odlingen i sin helhet kommer att medföra en lokal påverkan med ökad halt näringsämnen och därmed en liten vegetationstillväxt i omedelbar närhet till odlingen. Ökningen bedöms dock ge ett relativt ringa tillskott till denna lokala påverkan,eftersom utblandningen och borttransporten av näringsämnen blir relativt snabb. Detta utsläpp ger enligt din MKB ”en positiv effekt på Storsjön.”

Positiv effekt? Är det är så enkelt att dupera alla de jämtlänningar som idogt arbetar för att göra Jämtland till ett ännu större internationellt turistmål? Låt oss jämföra din MKB med verkligheten hämtad från centrala delen av Höga Kusten! Här odlar din kollega Olof Karlsson 2 200 ton fördelat på tre odlingsplatser. Detta har gett oss en mycket allvarlig övergödning längs mer än 100 km stränder. Vi har fått en historiskt ofattbar växtlighet av framförallt grönslick och ålnate från strandlinjen ut till fem meters djup. Delar av denna vegetation ligger sedan och ruttnar under sommaren, det skapas döda bottnar som efterhand oavbrutet läcker fosfor, lukten av svavelväte är påfrestande, det blir syrefritt i vattnet närmast stranden, småspiggen dör, algblomning följer i spåren av bandet med cyanobakterier och människor reagerar med avsky antingen de är bofasta eller turister.

Din gödselmängd, som vid full produktion, 6 000 ton, ger ett 10 gånger så stort fosforutsläpp som Östersunds reningsverk, borde räcka till alla stränder runt Storsjön! Denna omständighet försöker Du dölja med försåtliga formuleringar! Dessutom tar det 30 år att återställa ett område som är övergött av fiskodling! Fråga Olof Karlsson! Som f.d. miljöinspektör känner han till detta, eftersom han lämnade Åland när hans landsmän beslöt att återställa den vattenmiljö han och övriga fiskodlare hade vandaliserat fram till 1990-talet.

Eller är Du lika naiv som prominenta företrädare inom Centerpartiet? Alla de som tror på sagan eller mantrat:”Magra vatten mår bara bra av lite extra gödning.” Men oavsett parti, alla är välkomna att vallfärda till Höga Kusten nästa högsommar! Vi bjuder på gratis doft av svavelväte från våra stränder. En vämjelig doft som från ruttna ägg!

Nils-Erik Vigren för föreningen Rädda Höga Kusten

Osäkert om landbaserade fiskodlingar kan gå runt
INSÄNDARE  2014-11-12

Svar till Lena Hjärpne på Allehanda.se den 10/11 som kritiserar min insändare om landbaserade fiskodlingar.

Det råder knappast något tvivel om att landbaserade fiskodlingar fungerar rent tekniskt. Men odling på land innebär inte att man slipper alla konsekvenser. Miljöpåverkan blir däremot annorlunda och mer indirekt.

Den allra största osäkerheten gäller dock ekonomin. Går landbaserade odlingar runt rent ekonomiskt? Kan landbaserad anläggning tjäna tillbaka investeringen? De stora danska landbaserade odlingarna, till exempel Danish Salmon i Hirtshals och Langsand Laks i Hvide Sande, är intressanta experiment. Men hittills har de redovisat negativa resultat. Prislappen för investeringen ligger ändå över 100 miljoner kronor.

De utsläpp som många miljökritiker hänvisar till som ”fiskbajs” består av fosfor, kväve och vatten. Alger kan binda upp dessa näringsämnen. Alger kan användas för att producera till exempel biobränsle och mat. Varför inte ta vara på denna möjlighet? Fosforhalterna vid Höga Kusten ligger omkring 10 mikrogram/liter (det vill säga näringsfattigt vatten). Påståenden om övergödning hänger alltså inte helt ihop med de faktiska fosforhalterna.

De som kritiserar produktion av matfisk, borde ta hänsyn till några fler fakta. Vi behöver mer mat i framtiden. Fisk är ett mycket resurssnålt sätt att producera mat. De kritikerna borde också berätta om de har eget intresse i saken. Äger man till exempel sommarstuga och vill att ingen förändring ska ske i närheten? Är det också ett rimligt svar till landets cirka 350 000 arbetslösa?

Jussi Kähäri

Bright Water Fish

Repliker:

tipota:

Bäste herr fiskodlare!

Vi som har sommarstuga nära, mycket nära en odling väntar på en rejäl förändring! En avveckling av verksamheten! Den har pågått i 26 år nu och vi hoppas på att få uppleva en fiskodlingsfri utsikt, ett hav som luktar hav och inte surt och äckligt. Ett stort plus blir det förstås om vi kommer att kunna bada igen innan vi sluter våra ögon för gott…Så vi vill verkligen se en förändring!

Det är ju patetiskt att du skuldbelägger oss för att vi inte vill ha gammalmodiga fiskodlingar med övergödning som följd. Att ansvaret är vårt om vi inte ömmar för de 350.000 arbetslösa vi har i Sverige. Det är väldigt få som är anställda på fiskodlingarna vid Höga Kusten men som ställer till så mycket..

Nils-Erik Vigren, föreningen Rädda Höga Kusten:

Replik Jussi Kähäri, VD Bright Water Fish

Du antyder i ÖA 10/11 -14 att Du får kritik för din insändare om landbaserad fiskodling. Det är inte korrekt. Välkommen med fler insändare! Föreningen Rädda Höga Kusten och våra 100 000-tals anhängare är kritiska till den föråldrade teknik för vattenbruk som Du och dina kollegor använder. Det innebär att vi också är mycket kritiska till två f.d. statsråd, Ek och Erlandsson, som tyvärr lät sig duperas av framförallt Anders Kiesling och Anders Alanärä, båda knutna till Sveriges Lantbruksuniversitet. De fick en professorstitel för sina optimistiska men föga genomtänkta kalkyler. Professor Anders Kiesling måste dock honoreras för att han sedan hoppade av från sin ursprungligen ortodoxa inställning till vattenbruk och blev RAS-anhängare! Den mest sannolika orsaken? Kiesling fick inga pengar från Mistra (Stiftelse som stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling) om han inte blev modern vattenbrukare! Vilken tur att vi har organisationer som följer utvecklingen ute i vår omvärld!

Så vad händer i vår närmaste omgivning? Du nämnde Danmark! Tack! I Hirshals byggde de en RAS-anläggning för 2 000 ton. Den utökades snabbt för en produktion på 6 000 ton. Danskar hjälper Estland att bygga med RAS-teknik. Irland och Skottland bygger med ny teknik. Finland likaså. På Åland projekterades för 1 000 ton. De bygger nu dubbelt så stort! Sverige då? I Simrishamn bygger man en anläggning för 2-3 000 ton lax. Två av de tre ägarna ingår i vårt nätverk! I Västervik planeras en anläggning på 7 000 ton enligt uppgift! Har de tjänat några pengar? Inte ännu. Det tar 20 månader från start innan första slakten kan ske.

Vilka är vinsterna med RAS-teknik? Fisken växer dubbelt så fort! Inga sjukdomar eller rymningar! Ingen storm eller is som skadar odlingen! Strömsättning ger en mycket bättre muskulatur! Allt avfall, dessa enorma mängder sediment med sitt innehåll av närsalter, nyttiggörs som en värdefull resurs! Inga sabotage därför att modern teknik vinner människornas acceptans! Den står i samklang med våra ekologiska värderingar! Fisk odlad med modern teknik har en överlägset bättre kvalitet! Därför betalar vi gärna 10-20 % mer!

Så bästa Jussi Kähäri! Underskatta inte människors motiv för sin livsmiljö! De motiven går långt utanför den egna sommarstugan! De innefattar också omsorg om människor som drabbats av förstörd vattenmiljö runt Landösjön, Ströms Vattudal, Storuman, Malgomaj och självklart alla som bor runt Storsjön, den som Du i oförstånd och snikenhet efter snabba bidragspengar tänker vandalisera med gödselutsläpp från din planerade odling på 6 000 ton med föråldrad teknik. Våra motiv är i grunden patriotiska, även om våra insatser enbart är en försvinnande liten bråkdel av allt det som med allt större intensitet uträttas för en hållbar livsmiljö på vår planet!

Nils-Erik Vigren för Rädda Höga Kusten

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.