Höjda miljökrav på vattenkraftverk

Totalt finns det ca 2100st vattenkraftverk i Sverige. De drygt 200 är storskaliga, de står för 90 procent av energiproduktionen De finns ca 1030 små vattenkraftverk. De flesta vattenkraftverk i Sverige saknar moderna miljötillstånd. Men snart ska miljöarbetet stramas upp, med fokus på de mindre kraftverken.

En statlig utredning vill tvinga kraftverken att ansöka om miljötillstånd. En nationell prioriteringsplan från Energimyndigheten och Havs- och Vattenmyndigheten visar dock att tappet inte behöver bli särskilt stort. Där görs analysen att åtgärderna för att minska vattenkraftverkens miljöpåverkan inte behöver minska elproduktionen med mer än drygt 2 procent.

Statliga Vattenfall, som står för cirka hälften av landets vattenkraft och i våras varnade för uppemot 20 procent i minskad elproduktion till följd av miljökraven, tycker nu att den nationella prioriteringsplanen är ”ett steg i rätt riktning”.

Gamla tillstånd

Lennart Gladh, vattenexpert på WWF, konstaterar att vattenkraftsföretagen länge har haft ”autobahn” i miljöfrågan.

– Vi har ju en näring som är oerhört lönsam men som inte omfattas av modern miljölagstiftning.

Miljöminister Lena Ek (C) pekar på att många av Sveriges över 2 000 vattenkraftverk i dag har tillstånd som har prövats enligt 1918 års vattenlag, och där har sällan någon hänsyn tagits till natur och miljö. Vissa av vattenkraftverken har tillstånd i form av handskrivna dokument från 1700- och 1800-talen.

Länk till artikel Dala Demokraten

Vilka arter är då berörda av vattenkraften?

Forskarna konstaterar att åtminstone 46 av Sveriges fiskarter behöver kunna vandra mellan olika områden i vattendragen för lek, uppväxt och övervintring.

Flertalet av dessa är rödlistade arter. Möjligheten till fri vandring är viktig för fiskbeståndens genetiska variation och förmåga att anpassa sig till miljöförändringar.

Kraftverksdammar utgör vandringshinder för de fiskarter som företar vandringar (vanligast lekvandring). Detta gäller till exempel asp, vimma, id, ål, lax, havsöring, färna, nejonögon, sik, harr, öring, röding och elritsa.

Flera svenska lax- och havsöringstammar har slagits ut och asp, ål, vimma, flodnejonöga och havsnejonöga är upptagna på rödlistan över hotade arter. Flodpärlmusslan är också starkt hotat till följd av öringens tillbakagång i och med att den lever i fiskens gälar under sitt första levnadsår.

I Sverige har det i vattendomarna ålagts kraftverksägarna att motverka detta genom en aktiv fiskevård, bland annat genom utsättning av fiskyngel, främst lax och havsöring. Detta är dock som en form av konstgjord andning, när utsättningarna upphör dör populationen.

Fiskvandring arter och drivkrafter. 

562634_3177389315369_17521838_nrapport-2013-11-fiskvandring-arter-drivkrafter

 

28 internationellt kända forskare varnar för att förlusten av biologisk mångfald nått kritiska nivåer.

planetary-boundaries-credit-azotecopy

 

Biologisk mångfald:

Östersjöns omkringliggande länder har allvarliga problem med att bevara den biologiska mångfalden av våra de runt 255 fiskarter som finns i Östersjön .  52  av dem  lever  i våra sötvattensjöar,  varav 12 är lekvandrande mellan hav och sötvatten,  i strömmande vattendrag . Orsakerna till arternas nedgång kan variera. Industiellt överfiske, övergödning,  utsläpp, dammbyggnader och vattenkraft är några av orsakerna. Vi ser även att exploateringen av ny gruvdrift och nya  vattenkrafts-turbiner  och en oansvarig skogaverkning  påverkat  mångfalden negativt.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_fiskfauna

Östersjön är ett känligt hav och  dess fiskfauna är internationellt sett ganska fattig. De runt 255 fiskarter som observerats i svenska vatten under historisk tid utgör knappt 1 procent av arterna i världen. Dessutom är det bara drygt 140 av dem som förekommer regelbundet.

Sötvattenfiskfaunan i Sverige omfattar 52 arter, där tolv förekommer även i marin miljö. Några arter, exempelvishornsimpa och rödingar, levde nära iskanten vid senaste istiden och blev kvar som ishavsrelikter när isen försvann. Andra arter, exempelvis mört och löja kom in senare i avsmältningsskeendet. Vid tiden för Ancylussjön kom andra mer värmekrävande arter in.

Av Östersjöns fiskarter utgörs en tredjedel av marina fiskar, till exempel torsk och strömming, medan två tredjedelar är sötvattensfiskar, till exempel abborre. Några av östersjöarterna är anadroma eller katadroma. Faunan vid västkusten är präglad av faunan i östra delen av Atlanten. På västkusten finns en fast fauna av ca 110 arter där många är ovanliga.[källa behövs]

Det förekommer en omfattande om- och inplantering av fiskar i Sverige. Exempel på fiskar som omplanteras är laxfiskar och gösRegnbågsöring och karp är exempel på fiskarter som planterats in och numer förekommer vilt i Sverige.

Miljömålen : Bevarandet av BIOLOGISK MÅNGFALD.

http://sv.wikipedia.org/wiki/De_16_nationella_milj%C3%B6m%C3%A5len

ksks

 

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.