Om Spinozas arbete och människans onda natur i en god skapelse

 

How to cope with the situation?

Konsten att bli tjänare för Östersjön inte dess herre

Lite om filosofens Spinozas fullkomlighetsbegrepp kopplat till arbetet inom Save The Baltic

To know is king; to pratice is servant and the most valubel of all

Av Dag Ståhle

Spinoza föddes 1632, samma år som Gustaf II Adolf dog i 30-åriga kriget i närheten av staden Lützen. Spinoza har kallat sitt filosofiska grundarbete Ethica. Vi på Save The Baltic Salmon har vårt grundarbete i att rädda Östersjön. Spinoza gav klara motiv till sitt arbete som filosof. Motivet har anknytning till, som han själv säger, för ”sitt filosofiska tänkande”. Spinoza ville med sitt arbete gott. Det önskar även vi på Save The Baltic. Det vill säga det goda och att tala verkligen tala om och ge kunskap om det goda handlandet när det kommer till vår relation till naturen, djuren som Östersjön.

  1. Finns det då ett uppnåeligt gott hos oss människor? Spinoza trodde så.
  2. Eller är vi endast onda och vill destruktion? Spinoza misstänkte så.

Om detta blev sannolikt, i slutändan, Spinoza klok på. Etica, Spinozas verk, är en enda sak; en teori om det högsta goda. Det är inte helt förvånande att det på hans tid, 1600-talet, utmynnade i Gudsbegreppet. Det är heller inte konstigt idag att folk vänder sin förtvivlan till olika gudar. Religion är två saker så om det handlar om att finna gudar i yoga eller andra nutida religioner eller hålla kvar vid de gamla.

Tröst

Hopp & trygghet

elefant

To know is king; to pratice is servant and the most valubel of all

Båda dessa förutsättningar måste infinna sig för att en människa skall finna egen lugnhet. Allt detta gestaltas i den korsfästning som judarna lät romarna utföra år 0. Judarna hängde inte bara upp en god människa på ett kors. De lät spika fast hans lemmar och stack ett spjut i sidan på honom. Det hade kunnat vara vilken annan förtryckt folkgrupp  för det händer även idag överallt i världen. Vi tål helt enkelt inte goda människor eller människor som försöker vara goda eller strävar att vilja det goda.

Vi ser de här människorna konstigt nog som hot.

  • Är det för att vi ser vår egen litenhet och operfekthet i relation till de större goda och mer fullkomliga?
  • Är allt det om denne *Mazern Jesus en god historia eller har det hänt i verkligheten?
  • Tål människor inte godhet?
  • Är vi endast dårar som söker krig med våra medmänniskor?
  • Har vi alls ingen sympati eller uppskattning för det mirakel vi är i?

Människor som försöker rädda det som räddas kan efter att de höga herrarna varit framme är såna som vi själva och som jobbar utan annat motiv än att föra ut kunskap om Östersjön. Östersjön är ett viktigt och unikt hav; det unika har alltid ett större värde än det generella. Ett frimärke av samma valör och samma motivbild som de övriga säg 999 men som har fått en avvikande färg har ett högre fast värde än de övriga 999 som ser likadana ut. Det frimärket betingar ett värde som är minst det samma som samtliga dessa andra 999 och som alla ser exakt likadana ut.

Så värderar man även natur, djur och unika hav som Östersjön. Värdet är ovärderligt men ovärderligt högre än ett generellt hav som naturligt också i sin tur är ovärderligt.

Logiken är att hav, vilket hav vi än pratar om, går inte att ersätta med andra hav?

  • Varför är människor rädda för det avvikande?
  • Varför är Östersjön fortfarande en soptipp trots att det är det enda bräckvattnet som vi har och som ligger mot svensk kust?

Östersjön som bräckvatten är definierat som ett hav; ett unikt hav med unika livsförutsättningar, unikt ekosystem som unika fisk som andra djur arter. Det sägs att det även finns ubåtar i detta hav; skoj om något. Så vad gör det att skämta om en sådan sak nu?

Spinoza trodde på ett högsta gott; ett absolut gott som kunde rädda människan. Det går att fundera kring om inte Spinoza själv hade listat ut sanningen om livet, dess uppkomst och därmed insåg att det högsta goda ligger i att försöka sträva efter fullkomlighet. Han skrev därför om fullkomlighetsbegreppet. Hur en människa som är ofullkomlig kan försöka sätta ord på det fullkomliga kan tyckas vara lösningen på hennes eget liv. I Spinozas fall är det sannolikt hela sanningen med Spinozas eget liv. Han satte ett eget värde på sig själv och sitt verk Etica. Ett unikt eget värde. Det samma gör vi på Save The Baltic både när det dels kommer till  Spinoza som person som sina verk dels kommer till de kvällar, nätter och ibland soliga dagar vi själva spenderar för att föra ut budskapet om det fullkomliga lyckliga med ett hav som är friskt, levande och fullkomligt.

Nå eget skryt luktar illa; det är ändå så det är och vi behöver bli flera som gör just så. Välkomna därför till oss på Save The Baltic Salmon.

Vi anser att de kommande generationerna skall kunna ha möjligheten att bada, fiska och njuta av Östersjön så som Spinoza måste ha njutit av sitt eget arbete som filosof att definiera glädje, sorg och etisk teori i praktisk moral i verk som Etica. Att utföra goda handlingar för människor, djur och natur är ett allmänt högre unikt värde och ett strävande efter inte bara det goda utan det fullkomliga. Spinoza ville visa på att kunskap är del av människans överlevnad; Spinoza hade motiv som kunde visa på att människan inte bara hade ett medvetande utan också visa på hur hennes värde mot skapelsen. Han placerade människan rent konkret i den rollen hon kunde ha och hade fått. Spinoza talade om hur hon skulle handla för att vara en tjänare under skapelsen. Spinoza hade inte så underligt Gud som det högsta och skapelsen som de andra. Han satte människan som det tredje. Otvivelaktigt finns det en klar fördel att ha den rangordningen kvar. För människan vill alltid det goda men kommer alltid att frestas att vilja det onda. Det är därför nog kunskap för henne att förstå att hennes, vår roll – människans, som däggdjur på en unik planet, är som tjänare till det fullkomliga och slav under skapelsen. Snällt uttryck är vi människor skapelsens tjänare. Därefter bör människan söka sanningen om sig själv och sina medmänniska.

Grundbegreppet i Spinozas metafysisk är substansbegreppet som är en del av fullkomlighetsprincipen; grunden i Save The Baltics arbete ligger på att rädda Östersjön från ett beständigt utrotande så som redan andra hav är utrotade för att människan velat ha bedriva rovdrift. Ett av många exempel är Arealsjön i Ryssland.

Människan agenda bör styra av att vara tjänare och inte bara vilja det goda utan också göra det goda. Om det goda alltid är att vara tjänare till andra medmänniskor som till skapelsen.

Varför är vi då inte goda? Allt annat är ju att vilja det onda.

Slutligen Spinoza har sagt:

” … existensen hör till substansens natur, följa varje substans måste vara oändligt. Om sålunda oändligheten är det obetingade jakandet i en existens, så är oändlighet det samma som verklighet. ”

Att oändlighet och ändlighet är motsatser är lika sant som att människan i sig själv brottas med sina egna motsats par i verkligheten. Var av bara ett är att vilja det goda men ändå göra det onda; detta måste bli att vilja det onda men göra det goda.

dag@aobocker.se

* Mazer. I Nasareth bodde kring 2000 personer kring år 0. Här fanns olika roller. En Mazer, så som snickaren Jesus var, är rollen som oäkting. Jesus hade ingen tillgång till vare sig Rådet eller andra för män i byn självklara tillträden. Josef var inte barnets far; hur barnet kommit till var det ingen som visste. Han var därför en Mazer.

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.