Fiskvandring – arter och drivkrafter

Forskarna konstaterar att åtminstone 46 av Sveriges fiskarter behöver kunna vandra mellan olika områden i vattendragen för lek, uppväxt och övervintring. Flertalet av dessa är rödlistade arter. Möjligheten till fri vandring är viktig för fiskbeståndens genetiska variation och förmåga att anpassa sig till miljöförändringar. Kraftverksdammar utgör vandringshinder för de fiskarter som företar vandringar (vanligast lekvandring).… Continue Reading