Vattenkraften är ett globalt miljöhot.

https://docs.google.com/file/d/0Bx8lBgHU3uiHeDYybnliM21uSjg/edit?usp=sharing

Mr. Al Gore. Vi skriver till dig för att få dina synpunkter om det ohållbara läget för Östersjön, som är ett döende hav. Vi har bildat en grupp på Facebook med namnet Save The Baltic-Salmon. Vi är i dagsläget  3959 medlemmar .

facebook, https://www.facebook.com/groups/253945969895/).

biolog

Vi  vill rådgöra med dig och dina kollegor om hur den omfattande regleringen  av vattendrag i Sverige och Finland kan påverka Östersjön negativt..

Anledningen till att vi frågar just dig är att det just nu pågår ett EU-projekt, där forskare från Danmark, Finland, Lettland, Polen och Sverige samarbetar.  Studien ingår i ett EU-finansierat projekt, SIBER, som står för Silicate and Baltic Sea Ecosystem Response.

Utförd forskning visar att kiselhalterna i Östersjöns vatten har minskat under perioden 1970-2001 med 50%.

SIBER projektet  visar att övergödning och vattenkraftens dammbyggnader är de två huvudorsakerna till de sjunkande kiselhalterna och de sjunkande syrenivåerna.

Kiselhalten började minska när man byggde de stora kraftverksdammarna på 1950- och 60-talet. Minskningen av kisel fortsätter sedan under 1900-talets andra hälft och fortgår fortfarande  in på 2000 talet. Man uppskattar grovt att kiseltillförseln  har minskat med  90 % i Östersjön till i dag 2013.

Regleringen av Sveriges vattendrag har pågått i ca 100 år. Kiselhalterna är fortfarande höga i de norra delarna av Östersjön där vi har oreglerade älvar. Längre söder ut särskilt i Rigabukten och Finska viken, men också egentliga Östersjön, är kiselalgernas möjlighet att växa till begränsad.

Vi anser att vattenkraftens dammkonstruktioner är en starkt bidragande orsak till övergödningen i Östersjön och inte på grund av klimathotet och utsläpp som du beskriver i din bok ”En obekväm sanning” . Din bok är dock en viktig och populär bok bland miljövänner och politiker i  här Sverige. Därför är det viktigt för oss att du besvara våra frågor.

Du skriver i din bok att övergödning orsakas av ökad tillförsel av näringsämnen, fosfor, kväve och att klimatförändringarna påskyndar övergödningen.

DvzgtkS26agdHn6sEycNKJTDEiCPlWTvl3cZPfMndppjWy8--YEirvg1lZP5EQGbIY0I-Pj144oZ-7moDhiV2t07UHCkciGM4pM0OdsH0S5hal5zAocEqy5IhQ

Nu visar EU:s SIBER projekt att det är förhållandet mellan, fosfor, kväve och kisel som avgör övergödningens omfattning, samt att vattenkraftens dammkonstruktioner är huvudorsaken till de sjunkande kiselhalterna.

Kiselalgerna utseende varierar och kan delas in i mer än 200 släkten och man uppskattar antalet arter till ungefär 100 000. De flesta arterna lever ute i de öppna haven och i sötvattensjöar. Kiselalgerna står för ungefär 45% av fotosyntesen i haven och är bland annat, vitaminbärare av B1 vitamin (Thiamine).

     

Kiselbrist leder till sjukdomar

Kiselalger står för stor del av B1-vitamin produktionen i Östersjön. Löst kisel behövs för att bygga kiselalger, vilka äts av djurplankton. Plankton i sin tur är viktig näring för snäckdjur , skaldjur, fisk, fåglar  och andra djur och organismer högre upp i näringskedjan. Kiselbristen har drabbat havs och landlevande djurarter runt Östersjön. Flera arter har minskat i antal med upp till 75-90% under de senaste 100 åren och utslagningen har varit mycket stor från 1990 talet.

Kiselbrist ger negativ påverkan på metabolismen  (ett sammanfattande namn på de processer där näringsämnen tas upp, omvandlas, bryts ner i kroppen, omsätts till energi och toxiska ämnen avlägsnas ur kroppen).

Symtomen visar är att vi blir mer mottagliga för infektioner, försämrad tillväxt, missbildningar i skelett samt anemi. Blodets förmåga att ta upp syre minskar och medför kronisk trötthet och andra negativa effekter.

Varför ”blommar” det i Östersjön? Fenomenet algblomning har de senaste 30 åren ökat. Det mesta av kvävet och fosforn  förbrukas i Östersjön på våren när kiselalger massförökar sig. Det är balansen mellan dessa ämnen som är avgörande för hur omfattande övergödningen blir. Utsläpp av gödselämnen såsom fosfor är begränsande i sötvatten, medan det i havet är kväve. Denna obalans leder sedan till att cyanobakterier får fritt spelrum. Massförekomsten av cyanobakterierna på sommaren styrs bland annat av tillgången av  fosfat och  kväveföreningar. Kiselbristen medför att andra alger, oftast grönalger och giftproducerande guldalger, ökar.

Chrysocromulina ges utrymme att föröka sig ohämmat och bildar den så kallade algblommningen .

Satellit bild

På bilderna  nedan kan du Al Gore se vattenkraftverken i våra stora älvar (markerade som röda punkter på kartan). Dessutom finns det otaliga andra dammbyggnader såsom gamla kvarndammar, bevattningsdammar , dammar från skogsindustrin och lakvattendammar från gruvindustrin.

562634_3177389315369_17521838_n

I Sverige finns ca. 2500 vattenkraftverk. Mindre än 2% av dessa har fungerande fiskvandringsvägar.

De flesta av fiskvandringsvägarna är ej anpassade för alla lekvandrande fiskarter utan bara för laxartade fiskar, vilket drabbar mångfalden negativt.

Exempelvis är alla de lekvandrande fiskarterna rödlistade  eller upptagna på listan över hotade arter.

Östersjön är ett känsligt hav och är ett av världens största bräckvattenhav . Havet fylls på med sötvatten från norr och saltvatten från söder.  Fiskfaunan är internationellt sett  artfattig. Under historisk tid har 255 fiskarter  observerats i svenska vatten. Det är knappt 1 procent av alla fiskarter i världen. Av dessa är det bara 140 som förekommer regelbundet. Sötvattenfaunan i Sverige omfattar 52 fiskarter, där 12 av dem även förekommer  i marin miljö.

Höjning och sänkning av vattenytan i vattendammarna har medfört att tillväxtzonerna för kiselalger eroderats bort. Detta problem har så stor omfattning att sjöar och älvar utarmats på kisel och kiselalger. Många av sjöarna och dess flodfåror är helt sterila och näringsfattiga. Vattnet i vissa sjöar är så näringsfattigt och rent att det kan användas till batterivatten. Höjning och sänkning av vattenytan utplånar den biologiska mångfalden av insekter, växter och fiskar som är beroende av strandzonerna för reproduktion

Vattenkraftens reduktion av kisel och kiselalger påverkar havsmiljön negativt. Detta är inte bara ett problem för länderna runt Östersjön utan är även ett globalt problem som påverkar och påskyndar växthuseffekten.

Save The Baltic’s förslag för ett friskare hav.

Vi anser att man från EU, Regering och Riksdagen omedelbart omvärderar vattenkraften som en hållbar och förnyelsebar energikälla.

Vi anser att flera reglerade älvar måste återställas på den svenska och finska sidan eftersom det råder brist på fritt strömmande syrerikt vatten i Östersjön.

Vi anser att det måste kompenseras för allt  förlorat kisel och stillastående vatten i de utbyggda vattendragen. Vi föreslår att det ska lagstadgas om fiskvandringsvägar som konstgjorda bäckar i alla de utbyggda älvarna?

Vi anser att det är fel att staten går in och subventionerar vattenkraften, med skattemedel till pågående renoveringar av dammbyggnader, effektivisering av generatorer och turbiner, eftersom det finns miljövänligare alternativ.

Vi anser att Miljömålen som våra politiker skapar skall vara juridiskt bindande då en natur balans är kritiskt för kommande generationer. De måste tas på allvar av alla i samhället.

Vi anser att våra kända miljöorganissationer i Sverige delar ut diplom och bra miljövalmärkning till vattenkraftsbolagen på felaktiga grunder, då licenserna missgynnar Östersjöns fauna.

Några frågor till dig Al Gore och dina medarbetare.

Vår fråga är om NI och ER grupp kan verifiera att reduktionen av löst kisel är en av huvudorsakerna till den kraftiga algblomningen i Östersjön?

Vi vill också ha era synpunkter om varför Östersjön drabbas av  försvagade skaldjur och kräftdjur, samt den höga dödligheten bland fåglar.

Kan man, utifrån frågorna  ovan, omvärdera frågan att vattenkraften INTE är en klimatsmart, grön eller miljövänligt energikälla ?

Med vänliga hälsningar
Ordförande

Bror Högbom                                 Sverige

Medförfattare:

Algimantas Vilkénas                     Spanien Tenerife

Styrelsen i Save The Baltic salmon

Jasper Pääkkönen                        Finland

Henry Svonni                                 Sápmi

Kenneth Hans Karlsson              Sverige

Thomas Strandgren                     Australien

Bo Thomasson                               Sverige

Ingela Dahlin                                   Sverige

References to Water power is a global environmental threat.  

Bror & Algis English 01

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.