Vattenmyndigheten nekar

Här nedan är ett klassiskt svar som jag brukar få från myndighetern när jag vill bygga en provanläggning. Svaret är som vanligt fullt av missförstånd, osanna påståenden och felaktiga teorier. Dessutom har jag som vanlig INTE fått presentera iden till berörd myndighet. : Angående förslag till utformning av fiskvandringsvägar.

Hej Arne.

När jag läser denna text så ser jag att den innehåller flertalet missuppfattingar.
Dessutom är jag INTE intresserad av projketmedel för det ”lilla” projketet som du hänvisar till.

Att framhäva att vinkeln är till nackdel stämmer nog alldelse säkert? Vad vet jag ? Den är ju inte testad ?
Men, min tanke är och förblir att ”omlöpet” skall efterlikan en vanlig bäck . d v s att den ska vara fylld med grus och sten.

Du är inte den första myndighetsperson som kommer med text som endbart innehåller gissningar och spekulationer gällade denna provanläggning.

Jag vore därför tacksam om jag fick chansen att presentera idén inför berörd myndighet?

Det projektet som du hänvisar till går att finasiera utan er eller Länsstyrelsens medverkan.
Dock vore det trevligt om man kan påvisa att ett större projekt kan visa att idén är fördelaktig när det gäller kostnader och bevarandet av Biologisk mångfald.

Med vänliga hälsningar
Bror Högbom

Bror Högbom

Bror HögbomBror Högbom, Jämtland, har till Havs- och Vattenmyndigheten lämnat förslag till utformning och byggande av vissa fiskvägar. (Bror Högbom, mail, hösten 2012.) För att på ett tydligt sätt beskriva förslaget har dessutom några bilder och ritningar lagts med till projektmaterialet. 
De aktuella fiskvägarna har varit planerade att möjliggöra både upp- och nedströmsvandring av fisk. De skall eventuellt även kunna nyttjas för vissa speciella fiskvandringsförsök. Bror Högbom framhåller bl a ett mindre vattendrag på Frösön som ett möjligt försöks- och provområde.
Bror Högbom framhåller i sammanhanget även behovet av ekonomiska medel för att kunna genomföra projektet. 

Havs- och Vattenmyndigheten har tagit del av det material som presenterats och önskar i sammanhanget kort framföra följande synpunkter :

10320613_10203957472758895_7065812034497990260_n


Fiskvandringsvägar : 
Vid arbetet med fiskvandringsvägar delas dessa ofta upp i sk tekniska respektive naturlika fiskvandringsvägar. Utformningen av en fiskväg, såsom den nu presenteras i det översända materialet, synes till viss del likna både en naturliknande fiskväg respektive en mer teknisk fiskväg.
Ibland benämnes den aktuella typen av fiskväg som ett sk ”omlöp”. I en sådan typ av fiskväg är meningen att vatten och fisk successivt skall kunna ledas förbi i en fåra. ”Omlöp” utgör en relativt ny typ av fiskväg i landet. Väl utformade har de i många fall visat på goda möjligheter att leda vandrande fisk förbi ett hinder. 
Med utgångspunkt från hur driften vid en fiskväg kan ske i dagsläget, görs bedömningen att med den nuvarande utformningen av fiskväg blir den fortsatta driften av fiskvägen inte optimal. Det sätt som vinkeln av vattenflödet planeras att ledas in mot fiskvägen, bedöms t ex för närvarande vara mindre lämplig för fisk. Anpassning och justering av flödesriktningen kan eventuellt förbättra förhållandena för uppvandrande fisk. Möjligheterna för fisk att finna ett mindre flöde vid sin vandring, skulle troligen kunna förbättras om utloppet från fiskvägen gjordes mer anpassad till den fisk som vandrar inom systemet. 
Inför projekteringen av en ny fiskväg tas normalt fram ett tekniskt och biologiskt underlagsmaterial. Havs- och Vattenmyndigheten ser det som viktigt att det vid den fortsatta planeringen kan tas fram ett utökat underlagsmaterial för flera olika parametrar. Ett sådant material bör t ex innehålla uppgifter kring vattnets djup, flöde och eventuellt temperatur. Vissa mer biologiska uppgifter, såsom t ex vilka fiskarter som lever i vattendraget, bör också tas fram. Bottensubstratet i ett vattendrag kan ofta vara av betydelse för vilka arter av fisk och botterfauna som kan leva i den aktuella biotopen. 
Nyttjande av tidigare prövad teknik : 
Fortsatt utvecklingsarbete kring fiskvandring och fiskvandringsvägar pågår både i Sverige och i andra länder. Arbetet med olika slag av fiskvägar bör om möjligt fortsätta och tidigare erfarenheter och kunskaper från arbeten med fiskvägar vid olika hinder, bör på ett lämpligt sätt tas tillvara. 
Eventuellt ekonomiskt stöd : 
Bror Högbom påpekar att drift mm av ett fiskvägsprojekt normalt bedöms medföra kostnader. Havs- och Vattenmyndigheten vill framhålla att myndigheten för närvarande inte avser att lämna några direkta ekonomiskt bidrag till olika fiskvägsprojekt. 

Enligt uppdrag

Arne Johlander, Utredare 
Havs- och Vattenmyndigheten

//Bror Högbom Östersund

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.