Skogsbrukets påverkan på rennäringen

Läs gärna Kort historisk redogörelse om Statens agerande gentemot Samerna !!
Sveriges kung 1523-1560 Gustav Vasa uttalade 1550 (tror jag det var) bland annat att allt land som inte brukades  till hör staten och ingen annan (Kommer ej ihåg exakt ordalydelsen) det är på detta uttalande som lappkodicillen 1673 bland annat bygger på och statens fortsatta Same politik  De som bosatte sig i Norrland fick 15 års skatte frihet, frihet från knekt utskrivning för alla tider. Nybyggarna fick hemman där dom skulle bygga bostad, odla, jakt ingick också men begränsat till en halv mil från hemmanet. Alltså staten gav mark till nybyggare för att befolka Norrland, mark som Staten ansåg vara deras, mark som Samerna i urminnes tider brukat,   Jag kommer inte att beröra äganderätten mer än redovisa hur staten agerat.

I början så bedrevs skogs och jordbruket sida vid sid med rennäringen, utan alltför stora osämjor mellan Nybyggare och Samerna. Många samer fick säkert övernatta hos bönderna när de passerade och samerna betalde bonden med kött, de levde sida vid sida och i vissa avsenden hjälpte dom varandra. Fram till början/mitten på 1900 talet var inte rennäringen nämvärt påverkad av skogsbruket fram tilss dess brukades skogen på ett skonsamt sätt bönderna högg bara de träd som de behövde för byggnader och värme eventuellt lite till försäljning, ingen större påverkan på skogen och inga större problem för rennäringen det var dessutom människor som med handsåg och yxa fällde de träden och timmret togs ut med häst detta skedde vintertid så några större markskadore förekom inte.

När så motorsågen blev mer allmän i slutet av 1950 talet blev situationen en helt annan dels för skogsägarna och dels för rennäringen. Skogsägarna kunde avskeda folk allt eftersom, med motorsågen intåg gick der fortare att avverka skogen med mindre anställda och naturligtvis blir det konsekvenser för rennäringen också men fortfarande var dessa inte större än att rennäringen kunde annpassa sig genom att flytta till närliggande områden. Hade skogsbrukets utveckling stannat där så kanske hade situationen sett anorludna ut för rennäringen. Dock blev skogsbruket än mer motoriserad och sedan 1980 talet sker avverkningen i Sverige uteslutande med skördare.
Dagens skogsbruk ger konsekvenser och beroende på var avverkningen sker  så blir det större eller mindre konsekvenser för rennäringen. Vid kalhuggning tas allt bort förutom några enstaka som lämnas kvar och låser renbetet under ett antal år.

Nu kan ju det tyckas att det inte är så farligt för rennäringen att en skogsägare avverkar ett område. Man måste dock vara medveten om hur det ser ut runtomkring. Är det på vinterbetes område så kommer inte renen åt laven på grund av averkningen och renen måste söka sig till andra områden för att beta dessutom så har alla gruvor, vägar, järnvägar osv har tagit betesmark i anspråk det innebär att ju fler kalhyggen och andra exploateringar  det blir inom Samebyns vinterbetes område desto mindre betesområde blir det för Samebyn att nyttja under vinter halvåret. Är avverkningen på områden som används till vårbete innebär det att lav bärande träd försvinner helt när inga gamla träd finns kvar, häng lav som är viktig under våren innan snön smält bort, är det tjockt snötäcke så att inte renen kommer åt laven på backen kan dom äta från träden men eftersom det moderna skogsbruket avverkar i allt snabbare takt finns det i vissa Samebyar väldigt lite skogar med hänglav. Nu har ju skogsbruket påverkat älvarna också och när älvar och vatten drag påverkas så påverkas fisken. Älv problematiken tar jag upp i mitt nästa inlägg.

Nu är det ju inte bara rennäringen som drabbas utan även djurlivet  berörs också, skogs fåglens häcknings platser berörs, och tjäderns spel platser förstörs eller åtminstone påverkas negativt även om det finns bestämmelser som ska skydda dessa så kommer dessa att påverkas negativt, dessutom när betet minskar för Älg, Ren, Hjort, Rådjur mfl. så rör sig djuren mer och vid tjockt snötäcke så söker dom sig till andra områden och då tar dom den lättaste vägen alltså de förflyttar sig efter plogade vägar, med viltplyckor som följd.

Åter igen Allt hänger ihop Samhällen, gruvor, vindkrafts-parker  vägar, järnvägar, kalhyggen osv breder ut sig och tar mark-områden i anspråk, djuren får allt mindre yta att vara på. Denna mänskliga hunger efter pengar gör att djur och natur får stå tillbaka, när rovdjur ex. björn inte har tillräckligt med mat börjar den dra sig närmare samhällen för att hitta mat, därför måste man vara medveten om att exploaterar man ett område blir det synliga och osynliga konsekvenser för alla oavsett avstånd till det exploaterade området. //Henri Svonnie

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.